Summering av medlemsmötet

Medlemsmötet den 23 januari i bygdegården blev mycket välbesökt och innehöll mycket information. Här följer en summering av kvällens innehåll.

Gunilla Esbjörnsson, Torestorps Fiber

 • Redogörelse för upphandling av kommunikationsoperatör, där Zitius bliv vinnande anbudsgivare. Utbudet av tjänsteleverantörer och referenser var några av de utslagsgivande delarna i utvärderingskriterierna.
 • Genomgång av hur delområdena är indelade, vilket är viktigt att ha koll på för att veta vilka deadlines för arbete på egna tomten som gäller (se presentationen)
 • Hantering av sena anslutningar: Under projekttiden kan ytterligare fastigheter anslutas, men efter byggstart i respektive delområde, garanteras ej att anslutning kan ske till ordinarie kostnad. Innebär anslutning merkostnad för föreningen, läggs denna kostnad på aktuell medlem. Efter projektet har avslutats, blir kostnaderna för nya anslutningar dock väsentligt högre, därför bör man snarast kontakta styrelsen om man vill ansluta sin fastighet.
 • För att schaktarbetet ska flyta på bra och för att vi inte ska dra på oss onödiga extra kostnader, är det viktigt att markägare inför schaktning ser till att det är fri framkomlighet, t ex genom att öppna upp stängsel, flytta djur, markera egna ledningar i marken. Vid oklarheter ska alltid styrelsen kontaktas. Fyraveckors arbetsplan var schaktning kommer att pågå publiceras löpande på hemsidan.
 • Tidsplanen (se presentationen) – ska ej betraktas som en slutgiltig plan utan gäller under optimala förutsättningar, vilket även gäller tid för driftsättning. Planen uppdateras löpande vid eventuella förändringar.
 • Kostnader (se presentationen) – Uppskattning av projektets totala kostnader baserat på hittillsvarande kostnader och de arbets- och materialkostnader som återstår, inkl hänsyn till oförutsedda extra kostnader. Observera att beräknad nivå på insats är ungefärlig.
 • Betalning av insats och medlemsavgift – 6100 kr senast 28 feb 2017
 • Informationskanaler – hur du kan hålla dig uppdaterad om projektets fortskridande.

Här kan du se Gunillas presentation

Tony Haraldsson, Kewab och Joakim Haag, Jordells

 • Tätorten är i det närmsta färdiggrävd, även stora delar av område landsbygd öster. Blåsning i tätorten beräknas påbörjas i februari. Arbetet i område landsbygd norr har precis påbörjats.
 • Jordells har för närvarande tre arbetslag med totalt fyra maskiner igång. En mindre grävmaskin i tätorten, två 15-tons bandgrävmaskiner och en 15-tons hjulgrävmaskin i landsbygden. Fortsättningsvis kommer utmärkning av kanalisationen att ske genom stakning innan schaktning påbörjas, för att eventuella önskemål om justeringar enklare ska kunna göras.
 • Många faktorer kan påverka tidsplanen, så som terrängens beskaffenhet (mycket sten och berg som gör att byggnationen tar längre tid) och hur vintern fortlöper med eventuell tjäle.
 • Det finns möjlighet att köpa grävtjänst för grävning på den egna tomten. Information om detta finns på denna länk.

Patrik Rhodén, Zitius

Medlemmarna kan välja helt fritt ur hela tjänsteleverantörsutbudet som finns inom Zitius plattform. Tjänsteutbudet finns på Qmarket Västra Götaland. Det går inte att söka på egen adress ännu, men det går att ta del av det aktuella utbudet på tjänsteportalen.

Mer information om Zitius, tjänsteutbudet samt rekommendationer för hur man kopplar ihop mediaomvandlare, router, tv, datorer och telefoner finns i presentationen:
Här kan du se Patriks presentation

Pernilla Lasu, Telia

Redogörelse för gruppanslutningen som Telia kan erbjuda medlemmarna via föreningen. Erbjudandet omfattar bredband 100/100, tv paket lagom (39 kanaler, 29 playtjänster), bredbandstelefoni, tv-box och trådlös router. Pris 389 kr/mån.

Produktinformation om TV box.

Produktinformation om routern.

Mer information om erbjudandet samt tilläggstjänster och övriga tjänster finns i presentationen:
Här kan du se Pernillas presentation

 

Observera att gruppanslutningen tecknas via Torestorps Fiber. En beställningsblankett kommer att skickas ut inom den närmsta tiden där medlemmarna anger om man väljer gruppanslutning eller om man avser att välja fritt från Zitius tjänsteportal Qmarket.

Mer detaljerad information om tjänsteutbud, hur man tecknar sig för olika tjänster kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Under kvällen ställdes många bra och relevanta frågor. Du kan läsa frågorna och svaren här.

 

Tack för den fantastiska uppslutningen på mötet! Har ni några frågor, om vad det än månne vara, så tveka inte att höra av er till styrelsen genom att maila, ringa, ställa en fråga i Facebookgruppen eller lämna en kommentar på sidan. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Schaktarbete v 5- 8

Nu startas schaktarbetet upp i område landsbygd norr samt slutförs i område öster. Ett arbetslag påbörjar arbetet i norr och när schaktningen i område öster är klart, flyttar de över till norra delen. Två arbetslag kommer alltså att jobba där parallellt.

Tätorten: Schaktning i tätorten är nu i det närmsta slutförd.

Landsbygd Öster: Schaktning kommer att pågå från Fönhult till Hultaberg, dvs allt kvarvarande område i område öster.

Landsbygd Norr/Väster: Schaktning påbörjas och kommer i februari att pågå omkring Örby- Sund, Ramsholmen, Tån, Töresvik, Mossöa, Harsås, Varevik, Magerhult, Hägghult och eventuellt Hökaviken.

Nya rutiner

Våra entreprenörer kommer från och med nu att markera kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas innan schaktning påbörjas. Om ni märker att stakkäpparna har placerats på annat sätt än vad som överenskommits enligt markupplåtelseavtalen eller om ni har andra synpunkter beträffande den föreslagna sträckningen, kontakta styrelsen, se kontaktuppgifter nedan.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. (Det finns några kartbilagor som kommer att skickas ut inom kort, så har ni inte fått dem än är de på väg.) I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Arbete vecka 1-4

Schaktarbetet är nu igång igen efter ett kort juluppehåll. I mitten av januari får vi ytterligare ett arbetslag med en 15-tons grävmaskin, vilket innebär att schaktningen i område norr/väster kan påbörjas planenligt.

Tätorten: Installation av nodhuset intill Kullabyn pågår. Schaktning omkring Blomstervägen kommer att slutföras.

Landsbygd Öster: Schaktning kommer att pågå från Sansered till Hultaberg, dvs allt kvarvarande område i område öster.

Landsbygd Norr/Väster: Schaktning påbörjas i mitten av januari och kommer att pågå omkring Mossöa, Harsås, Varevik och Hägghult.

Exakt var grävning kommer att genomföras ser du på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Lägesrapport och inbjudan till informationsmöte

Vi hoppas att ni alla har haft en fin jul och gläds samtidigt åt att vi nästa år kan fira jul i fiberuppkopplade hus! Nu hoppas vi att vintern kommer att förbli mild så att schaktarbetet kan fortsätta hela vintern som planerat. Här följer en hel del information som är viktig att ni tar del av, så läs igenom så att ni inte missar viktiga deadlines och övrig betydelsefull info.

Planerade arbeten

I januari får vi hit ytterligare ett arbetslag med en 15-tons grävmaskin, vilket innebär att schaktningen i område landsbygd norr/väster kan startas upp planenligt i januari, samtidigt som grävarbetet fortsätter i område landsbygd öster. Arbetet kommer även att påbörjas i det södra området i början av året. När schaktning i tätorten har slutförts, kommer detta arbetslag att komplettera arbetet i området landsbygd öster.

Tidsangivelserna på när medlemmars arbete på den egna tomten ska vara genomfört har uppdaterats, klicka här för att se vad som gäller i området för din fastighet. Observera tidigarelagda datum i område söder, slang ska placeras vid tomtgräns senast 31 januari.

Utmärkning av ledningar

Vi vill igen påminna om att det är väldigt viktigt att ni märker ut var ni har egna ledningar i mark där entreprenörerna ska gräva, samt att ni undanröjer eventuella hinder såsom stängsel, djur mm. Detta måste göras innan grävlaget kommer, vänta inte tills de är på plats. Vi förstår att man av välvilja vill informera grävarna när de kommer om vad som finns i marken, men arbetet blir mycket effektivare och får bättre flyt om detta är förberett innan. Tvåveckorsplan över var schaktarbete kommer att pågå, publiceras varannan vecka under rubriken ”Vad är på gång?

Övergripande tidsplan hittar du när. 

Nästa inbetalning av del av insats

Vi kommer att skicka ut inbetalningsavier i början av januari för nästa insatsinbetalning. Även denna del är 6000 kr, samt ska man även betala medlemsavgiften för 2017, 100 kr. Inbetalningen ska göras senast 2017-02-28. En mindre slutreglering kommer att göras när hela nätet är färdigbyggt.

Inbjudan till informationsmöte

Den 23 januari bjuder vi in alla medlemmar till ett informationsmöte i Torestorps bygdegård kl 19.00. Vi har samlat våra entreprenörer och partners för att kunna ge komplett information om hela projektet och driftsättningen. Läs mer om kvällens innehåll och medverkande aktörer här.
Inbjudan skickas med post endast till dem som saknar mail. Alla som har uppgett mailadress får inbjudan via mail.

Vi i styrelsen önskar er ett riktigt gott nytt år och vill även passa på att tacka för alla uppmuntrande ord och den uppskattning ni visar oss och vårt arbete, det värmer!

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Arbete v 50- 51

De båda grävlagen är nu framme vid Solbergavägen respektive Kårte.

Under de kommande två veckorna slutförs grävningen som återstår i tätorten, dvs i princip Blomstervägen.

I område Landsbygd Öster fortsätter arbetet från Kårte och till jul har man troligen nått fram till omkring Backabo.

Exakt var grävning kommer att genomföras ser du på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna ledningar, som t ex sommarvatten, om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Tjänster i nätet och medlemsmöte

Nu har vi kommit så långt att vi kan börja se vilka tjänster vi kommer att ha åtkomst till via vårt fibernät.

Som vi har informerat om tidigare, är Zitius vår kommunikationsoperatör. Zitius har ett brett utbud av tjänsteleverantörer kopplade till sig, vilket ger goda förutsättningar för att alla medlemmars skilda behov av tjänster i nätet ska kunna uppfyllas. Medlemmar kan välja tjänster fritt ur det öppna nätet, eller välja att teckna sig för gruppanslutningsavtal, vilket ger ett mycket förmånligt pris på de samlade tjänsterna bredband, tv och telefoni. Styrelsen har valt att teckna gruppavtal med Telia, som vi ser som det mest fördelaktiga alternativet bland de olika tjänsteleverantörernas gruppanslutningsavtal.

Vi kommer att arrangera ett medlemsmöte den 23 januari, kl 19.00 i Torestorps bygdegård. Då medverkar samtliga entreprenörer och partners och det kommer att bli en informationsspäckad kväll, så boka in den kvällen i kalendern redan nu! Vi kommer att informera om allt som är värt att veta beträffande byggnation av nätet, tidsplan, arbete som åligger medlemmen, Zitius roll, tjänsteleverantörernas roll, utbud i nätet, hur det fungerar att teckna sig för tjänster i nätet och mycket mer…

qmarketVill du redan nu se vilket utbud som kommer att finnas i nätet, hittar du tjänsteutbudet i det öppna nätet på Zitius marknadsportal Qmarket här.
Observera att det går ännu inte att skriva in den egna adressen i adressfältet, utan du får navigera dig runt via menyn i det gröna fältet.

telia
Information om innehåll i Telias gruppanslutningsavtal för Torestorps Fibers medlemmar samt en del av Telias övriga tjänster, hittar du här.

Glöm inte att reservera den 23 januari i kalendern!
Inbjudan med mer information kommer att skickas till alla medlemmar.

Arbete v 48- 49

Även de nästkommande två veckorna kommer arbetet att fortsätta i tätorten, därefter bör det mesta vara klart. Det är främst området omkring Solbergavägen och Blomstervägen som återstår.

Schaktning har nu påbörjats i området landsbygd öster, dvs från samhället riktning Öxabäck. I dagsläget håller man på i Fåglabäck och kommer under de närmsta två veckorna att avancera mot Kårte.

Vi har nu fått förstärkning med fler maskiner. I tätorten finns det som tidigare en 5 tons och en 1 1/2 tons grävmaskin. På landsbygden har vi nu en 15 tons grävmaskin och en hjulgrävare på 15 ton.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående. För sent inkomna anslutningar debiteras extra, beroende på vilket merarbete som tillkommer för anslutningen.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

 • se till att du har märka ut egna ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

 

Arbete v 46- 47

Även vecka 46 och 47 kommer grävarbete att pågå i samhället. Området omkring Solbergavägen, Åkullavägen och Blomstervägen är det som kvarstår. Två grävmaskiner, en fem tons och en en och en halv tons, finns för detta arbete.

Planen var att grävning i landsbygd öster, dvs från samhället mot Öxabäck,  skulle påbörjats vecka 45. Det kommer istället att påbörjas vecka 46. En större grävare är på väg för detta arbete.

Kartan över projekteringen är uppdaterad med vissa justeringar och nytillkomna fastigheter i området landsbygd öster. Du hittar kartan här.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående. För sent inkomna anslutningar debiteras extra, beroende på vilket merarbete som tillkommer för anslutningen.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan arbetslaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Arbete v 44- 45

Grävarbetet i tätorten pågår även vecka 44.

Vecka 45 beräknas arbetet i område landsbygd öster starta, dvs området från tätorten mot Öxabäck. Arbetet påbörjas vid tätorten (omkring bygdegården) och fortsätter österut. I vilken takt arbetet fortskrider beror på ett antal olika faktorer, men troligtvis når man fram till omkring Kårte under veckan.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna andra ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan arbetslaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86.