Schaktarbete april, v 14- 17

Schaktning fortsätter även i april i områdena landsbygd norr och öster. Som tidigare är tre arbetslag igång i dessa områden.

Landsbygd Öster: Schaktning pågår i kvarvarande delar, från omkring Backabo till Hultaberg.

Landsbygd Norr: Schaktning pågår i kvarvarande delar: Varevik, Magerhult, Hägghult, Getabo, Strömmen, Kammarholmen, Vrå, Torestorp- Sund, Hyltenäs.

Rutiner inför grävning

Innan schaktning påbörjas markerar våra entreprenörer kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas . Om ni märker att stakkäpparna har placerats på annat sätt än vad som överenskommits enligt markupplåtelseavtalen eller om ni har andra synpunkter beträffande den föreslagna sträckningen, kontakta styrelsen, se kontaktuppgifter nedan.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer. När stakkäpparna har satts ut är det dags att flytta djur och öppna upp stängsel.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Information beträffande hantering av sten

Vi har nu schaktat ca en tredjedel av fibernätets sträckning på landsbygden och arbetet har både flutit på bra och i vissa fall inneburit svårare arbete. 

20161213_sten_webbDet som orsakar mer arbete än beräknat och därmed innebär att schaktningen inte alltid går lika fort fram som planerat, är den väldigt rikliga förekomsten av sten. Att det finns gott om sten i våra trakter är ju kanske inte någon överraskning, men att det skulle vara sådana enorma mängder var inte riktigt väntat. Det innebär också att vi har fått högre kostnader än beräknat för förläggning av slang i skyddsslang, vilket är nödvändigt för att vi ska bibehålla hög och långsiktig kvalitet på nätet, samt för bortforsling av storsten.

I och med att vi har kommit såpass långt i projektet, kan vi nu med större säkerhet beräkna totalkostnaden för hela fibernätet. De kostnader vi har som är relaterade till sten och berg är omfattande. För att medlemmarnas insatser ska nyttjas på bästa sätt, beslutade styrelsen på byggmöte 2017-03-29 därför att pausa arbetet med att forsla bort storsten. Det innebär att sten kommer tills vidare att ligga kvar längs schakterna för att forslas bort vid ett senare tillfälle. Ingen sten ska dock lämnas på sådant sätt att det orsakar oacceptabla störningar för markägare.

Vi är medvetna om att det  inte är optimalt att lämna kvar stenmassorna, om än tillfälligt, och att det kan komma att se stökigt ut, men i nuläget är det en nödvändig lösning. Finns det frågor eller synpunkter på detta, hör ni av er till styrelsen, kontaktuppgifter se nedan. Vi ber er att inte belasta Jordells arbetslag med frågor eller synpunkter, de arbetar enligt styrelsens beslut, utan ni kontaktar i så fall styrelsen.

Mer information om detta och mycket mer blir det på informations- och årsmötet den 19 april.

Kontakt för frågor eller synpunkter:
Gunilla Esbjörnsson, ordf, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735- 34 00 50
Enar Larsson, vice ordf, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson, ordf

Informations- och årsmöte 19 april

Välkomna till Torestorps Fiber informations- och årsmöte den 19 april. 

Plats: Torestorps bygdegård, Öxabäcksvägen 25, Torestorps
Tid: 19 april kl 19:00

Styrelsen informerar om aktuellt läge i projektet och avslutar informationsdelen med frågestund. Efter informationsmötet följer årsmötet.

Kallelse till årsmötet kommer att skickas via mail till alla medlemmar som har uppgett e-postadress, övriga får kallelse via vanlig post.

Dagordning och verksamhetsberättelse publiceras på hemsidan inför årsmötet.

Kallelse och dagordning

Välkomna!

Påminnelse om eget arbete på tomt

Vi vill påminna om att det är oerhört viktigt att medlemmars arbete på egen tomt, dvs placering av slang, nedgrävning av slang och markeringsband samt håltagning i vägg är klart vid de tidpunkter som vi har gått ut med.

Om ert arbete inte är klart vid angivna tidpunkter, kan det orsaka stopp i arbetet för blåsarna och teknikerna vilket skapar merarbete och onödiga extrakostnader, vilket vi vill undvika.

I dagsläget är Bravidas tekniker i stort sett klara med installation av anslutningsbox i tätorten. Nu går de vidare med område landsbygd öster, sen kommer turen till landsbygd norr.

Enligt den information vi har gått ut med ett flertal gånger, måste grävning på tomt i område landsbygd öster ha gjorts klart senast 15 mars, håltagning i vägg senast 20 mars. Har ni inte gjort dessa åtaganden måste det göras nu i helgen, 25-26 mars.

Även ni i område landsbygd norr, ska nu ha grävt ner slang på egen tomt (15 mars) och håltagning i vägg ska vara klar 15 april.

Var snälla och gör era åtaganden så att det är klart vid de tider vi går ut med så att arbetet kan löpa på bra och vi slipper onödiga extrakostnader pga stopp och merarbete. Vilka datum som gäller hittar du i tidsplan områdesvis.

Att tänka på vid anslutning till fastighet

Tänk på att följa instruktionerna för arbetet på den egna tomten som vi har gått ut med, så att allt kan fungera så problemfritt som möjligt vid t ex blåsning  av fiber och installation av anslutningsbox.

När ni har grävt ner slangen fram till husväggen, tänk på att anslutningsboxen kommer att monteras av Bravidas tekniker på utsidan av huset. Ni ska alltså inte dra in slangen genom husväggen. Om man låter slangen fortsätta in i huset kan inte fibern blåsas till fastigheten utan att blåsarna måste få komma in i huset. Även Bravidas tekniker behöver då komma in i huset för installation av anslutningsdosan. Det gör således arbetet mer omständligt, tidsödande och fördyrande, vilket vi vill undvika. Om det finns särskilda anledningar till att man vill ha dosan på insida hus, hör i så fall av er till någon av oss i styrelsen i god tid innan blåsning.

Instruktioner för allt arbete som medlem utför på egen tomt finns under rubriken ”Instruktioner”.

Lägesrapport mars

Arbetet flyter på bra och faktiskt börjar vi nu skönja mållinjen! Här följer en lägesrapport.

Tätorten

Blåsning av fiber är i princip klar, därefter kommer fibern att svetsas, installation av anslutningsbox (utsida hus) görs enligt plan i mars, installation av mediaomvandare (insida hus) görs i april. Driftsättning av nätet blir i maj.

Landsbygden

I område öster och norr pågår schaktning med tre arbetslag. I öster är det en del arbete kvar från omkring Broken till Hultaberg. I norr har schaktning genomförts i Sund och Ramsholmen och vi går nu vi vidare mot Törsvik och Hökaviken. Se mer info i grävplanen för mars.

I område söder blir det byggstart när område öster är färdiggrävt, vilket beräknas bli i månadsskiftet mars- april, alltså något senare än vad vi tidigare har gått ut med. Uppdaterad tidsplan hittar du här.

Det innebär att tidpunkter för när du som äger fastighet i det södra området ska ha utfört arbete på egen tomt har skjutits fram något, se områdestidsplanen här.

I södra området har det blivit en del omprojektering och delvis nya sträckningar av nätet, vilket innebär både förbättringar och kostnadsbesparingar.  Aktuell karta över nätets sträckning hittar du här.

Vi publicerar månadsvis information om var grävning kommer att pågå. Tänk på att hålla ett öga på det så att ni som markägare är beredda när grävarna är på gång så att ni t ex hinner flytta djur och märka ut egna ledningar i tid. Du hittar aktuell grävplan under rubriken ”Vad är på gång?

Tidsplan

Det är svårt att avgöra hur lång tid schaktningsarbetet kommer att ta, hittills har det generellt tagit mer tid än beräknat, vilket innebär att tidsplanen har justerats löpande. En av de främsta anledningarna till detta är att det har blivit mer grävning än plöjning än vad som hade beräknats vid projekteringen, vilket i sin tur beror på riklig förekomst av berg och sten under mark som inte har synts vid projektering. Driftstart för landsbygden har därmed flyttats fram till september och driftstart för tätorten är planerad till maj, vilket vi hoppas kunna hålla.

Tjänster i nätet

Vi har skickat ut beställningsblankett för tjänster i nätet via mail samt via post till dem som saknar e-post adress. Vi saknar fortfarande blankett från ett antal och kommer att göra ett utskick via post till dessa för att vara säkra på att ingen missar informationen och erbjudandet om gruppanslutning.

Några har reagerat på den långa bindningstiden i gruppavtalet. Eftersom priset är oerhört förmånligt, blir det av förklarliga skäl i stället en längre bindningstid. Ni kan vid ett senare tillfälle uppgradera eller välja till ytterligare tjänster. Det gör ni i så fall efter tjänsterna har aktiverats i nätet, för att ni inte ska gå miste om de rabatter man har som gruppansluten medlem. Det förmånliga priset för gruppavtalet gäller endast vid beställning vid driftstart.

De frågor som har kommit in beträffande tjänster i nätet hittar under rubriken frågor och svar i menyn.

All information om tjänster i nätet hittar du under ”Tjänsteutbud”.

Även om det nu är relativt kort tid kvar till driftsättning i tätorten och vi även ser målet för landsbygden, rekommenderar vi er att inte säga upp era befintliga tjänster förrän nätet är aktivt och ni har era beställda tjänster igång. Det vore för optimistiskt att tro att driftsättningen kommer att löpa på helt friktionsfritt, räkna med att det kan komma att bli någon form av strul här och där.

Årsmöte

Den 19 april kommer vi att ha årsmöte i Torestorps bygdegård kl 19.00. Givetvis kommer vi då även att ta tillfället i akt att informera om aktuellt läge. Vi återkommer med kallelse. Välkomna!

Styrelsen Torestorps Fiber
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Schaktningsarbete mars, v 9-13

Schaktning fortsätter i mars i områdena landsbygd norr och öster. Tre arbetslag är igång i dessa områden.

Tätorten: Schaktning slutfört.

Landsbygd Öster: Schaktning kommer att pågå i kvarvarande delar, från Fönhult till Hultaberg.

Landsbygd Norr: Schaktning kommer att pågå i hela området. Dvs i Örby- Sund, Ramsholmen, Tån, Töresvik, Mossöa, Harsås, Hökaviken, Varevik, Magerhult, Hägghult, Getabo, Strömmen, Kammarholmen, Vrå, Torestorp- Sund, Hyltenäs.

Rutiner inför grävning

Innan schaktning påbörjas markerar våra entreprenörer kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas . Om ni märker att stakkäpparna har placerats på annat sätt än vad som överenskommits enligt markupplåtelseavtalen eller om ni har andra synpunkter beträffande den föreslagna sträckningen, kontakta styrelsen, se kontaktuppgifter nedan.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer. När stakkäpparna har satts ut är det dags att flytta djur och öppna upp stängsel.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Summering av medlemsmötet

Medlemsmötet den 23 januari i bygdegården blev mycket välbesökt och innehöll mycket information. Här följer en summering av kvällens innehåll.

Gunilla Esbjörnsson, Torestorps Fiber

 • Redogörelse för upphandling av kommunikationsoperatör, där Zitius bliv vinnande anbudsgivare. Utbudet av tjänsteleverantörer och referenser var några av de utslagsgivande delarna i utvärderingskriterierna.
 • Genomgång av hur delområdena är indelade, vilket är viktigt att ha koll på för att veta vilka deadlines för arbete på egna tomten som gäller (se presentationen)
 • Hantering av sena anslutningar: Under projekttiden kan ytterligare fastigheter anslutas, men efter byggstart i respektive delområde, garanteras ej att anslutning kan ske till ordinarie kostnad. Innebär anslutning merkostnad för föreningen, läggs denna kostnad på aktuell medlem. Efter projektet har avslutats, blir kostnaderna för nya anslutningar dock väsentligt högre, därför bör man snarast kontakta styrelsen om man vill ansluta sin fastighet.
 • För att schaktarbetet ska flyta på bra och för att vi inte ska dra på oss onödiga extra kostnader, är det viktigt att markägare inför schaktning ser till att det är fri framkomlighet, t ex genom att öppna upp stängsel, flytta djur, markera egna ledningar i marken. Vid oklarheter ska alltid styrelsen kontaktas. Fyraveckors arbetsplan var schaktning kommer att pågå publiceras löpande på hemsidan.
 • Tidsplanen (se presentationen) – ska ej betraktas som en slutgiltig plan utan gäller under optimala förutsättningar, vilket även gäller tid för driftsättning. Planen uppdateras löpande vid eventuella förändringar.
 • Kostnader (se presentationen) – Uppskattning av projektets totala kostnader baserat på hittillsvarande kostnader och de arbets- och materialkostnader som återstår, inkl hänsyn till oförutsedda extra kostnader. Observera att beräknad nivå på insats är ungefärlig.
 • Betalning av insats och medlemsavgift – 6100 kr senast 28 feb 2017
 • Informationskanaler – hur du kan hålla dig uppdaterad om projektets fortskridande.

Här kan du se Gunillas presentation

Tony Haraldsson, Kewab och Joakim Haag, Jordells

 • Tätorten är i det närmsta färdiggrävd, även stora delar av område landsbygd öster. Blåsning i tätorten beräknas påbörjas i februari. Arbetet i område landsbygd norr har precis påbörjats.
 • Jordells har för närvarande tre arbetslag med totalt fyra maskiner igång. En mindre grävmaskin i tätorten, två 15-tons bandgrävmaskiner och en 15-tons hjulgrävmaskin i landsbygden. Fortsättningsvis kommer utmärkning av kanalisationen att ske genom stakning innan schaktning påbörjas, för att eventuella önskemål om justeringar enklare ska kunna göras.
 • Många faktorer kan påverka tidsplanen, så som terrängens beskaffenhet (mycket sten och berg som gör att byggnationen tar längre tid) och hur vintern fortlöper med eventuell tjäle.
 • Det finns möjlighet att köpa grävtjänst för grävning på den egna tomten. Information om detta finns på denna länk.

Patrik Rhodén, Zitius

Medlemmarna kan välja helt fritt ur hela tjänsteleverantörsutbudet som finns inom Zitius plattform. Tjänsteutbudet finns på Qmarket Västra Götaland. Det går inte att söka på egen adress ännu, men det går att ta del av det aktuella utbudet på tjänsteportalen.

Mer information om Zitius, tjänsteutbudet samt rekommendationer för hur man kopplar ihop mediaomvandlare, router, tv, datorer och telefoner finns i presentationen:
Här kan du se Patriks presentation

Pernilla Lasu, Telia

Redogörelse för gruppanslutningen som Telia kan erbjuda medlemmarna via föreningen. Erbjudandet omfattar bredband 100/100, tv paket lagom (39 kanaler, 29 playtjänster), bredbandstelefoni, tv-box och trådlös router. Pris 389 kr/mån.

Produktinformation om TV box.

Produktinformation om routern.

Mer information om erbjudandet samt tilläggstjänster och övriga tjänster finns i presentationen:
Här kan du se Pernillas presentation

 

Observera att gruppanslutningen tecknas via Torestorps Fiber. En beställningsblankett kommer att skickas ut inom den närmsta tiden där medlemmarna anger om man väljer gruppanslutning eller om man avser att välja fritt från Zitius tjänsteportal Qmarket.

Mer detaljerad information om tjänsteutbud, hur man tecknar sig för olika tjänster kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Under kvällen ställdes många bra och relevanta frågor. Du kan läsa frågorna och svaren här.

 

Tack för den fantastiska uppslutningen på mötet! Har ni några frågor, om vad det än månne vara, så tveka inte att höra av er till styrelsen genom att maila, ringa, ställa en fråga i Facebookgruppen eller lämna en kommentar på sidan. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Schaktarbete v 5- 8

Nu startas schaktarbetet upp i område landsbygd norr samt slutförs i område öster. Ett arbetslag påbörjar arbetet i norr och när schaktningen i område öster är klart, flyttar de över till norra delen. Två arbetslag kommer alltså att jobba där parallellt.

Tätorten: Schaktning i tätorten är nu i det närmsta slutförd.

Landsbygd Öster: Schaktning kommer att pågå från Fönhult till Hultaberg, dvs allt kvarvarande område i område öster.

Landsbygd Norr/Väster: Schaktning påbörjas och kommer i februari att pågå omkring Örby- Sund, Ramsholmen, Tån, Töresvik, Mossöa, Harsås, Varevik, Magerhult, Hägghult och eventuellt Hökaviken.

Nya rutiner

Våra entreprenörer kommer från och med nu att markera kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas innan schaktning påbörjas. Om ni märker att stakkäpparna har placerats på annat sätt än vad som överenskommits enligt markupplåtelseavtalen eller om ni har andra synpunkter beträffande den föreslagna sträckningen, kontakta styrelsen, se kontaktuppgifter nedan.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. (Det finns några kartbilagor som kommer att skickas ut inom kort, så har ni inte fått dem än är de på väg.) I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.