Uppdatering aktuellt läge

Arbetet fortsätter nu med nya tag i Torestorps samhälle. 

Uppdaterat 2016-09-21
Ett nytt arbetslag från Jordells, med en minigrävare på 1,5 ton, kom till Torestorp i måndags (19 sept). De kontrollerar nu den schaktning som har genomförts och de brister som finns kommer att åtgärdas. I de tätbebyggda delarna kommer minigrävaren att användas. Torsdag den 22 sept kommer ytterligare ett arbetslag med en 5 tons grävmaskin. Område Tätort Väster, dvs väster om ån (mot Skenehållet) kommer först att göras klart och därefter fortsätter man med Tätort Öster, dvs öster om ån (mot Öxabäck/Älekulla). Ett tredje arbetslag utför för närvarande schaktning i utkanten av Torestorp och kommer därefter att fortsätta i området Tätort Väster.

Vad fastighetsägarna ska tänka på

För samtliga medlemmar i samhället gäller att slang för nedgrävning på egen tomt ska ha avhämtats och placerats vid tomtgräns, enligt kartorna som finns på hemsidan, så att grävarna kan skarva kundslangen när de passerar. Har man inte hämtat ut slang, ska det göras omgående. Kontakta Enar Larsson, tel 070 540 89 86, e-post enar@torestorpsfiber.se. Slangen måste inte vara nedgrävd på egen tomt, men ska finnas på plats vid tomtgräns. Se instruktioner här.

Tänk på att markera ut sommarvatten, egen eldragning i mark och avlägsna/markera begränsningskabeln för robotgräsklippare om det förekommer där entreprenörernas grävning kommer att ske.

Vi vill även igen påminna om att respektera arbetarnas säkerhetszon. Schaktningen är en arbetsplats där det pågår arbete med maskiner i rörelse, varför en säkerhetszon om 20 meter gäller för att olyckor ska undvikas.

Konsekvenser av det inträffade

Den sträcka där den numera avlägsnade underentreprenören har genomfört schaktning, är inte speciellt omfattande och att kontrollera och åtgärda bristerna kommer inte att påverka projektet något nämnvärt tidsmässigt. Det medför självklart inte heller några extra kostnader för fiberföreningen då åtgärderna går som garantiarbete. Våra entreprenörer Kewab AB och Jordells AB har tagit de inträffade händelserna på största allvar och säkerställer på alla sätt att entreprenaden kommer att utföras på absolut bästa sätt och med högsta kvalitet och har därmed styrelsens fulla förtroende.

Klargörande beträffande gräventreprenör

Som många säkert har uppmärksammat, har grävstarten varit något turbulent. För att ge en korrekt bild över vad som har inträffat kommer här ett klargörande från Torestorps Fibers styrelse.

Det företag som har utfört merparten av grävarbetet i samhället är en underentreprenör, Trix AB, som har tillkommit utan styrelsens vetskap. När vi uppmärksammade detta, tog vi omgående upp detta med vår huvudentreprenör Kewab och deras underentreprenör Jordells. Om en underentreprenör anlitas ska detta enligt vårt kontrakt ske i samråd med beställaren och godkännas av densamma. Väldigt snart kunde vi också konstatera att arbetet inte genomfördes fackmannamässigt och att det förekom många brister i utförandet. Styrelsen beslutade därför på styrelsemöte den 13 september att inte acceptera att Trix AB skulle fortsätta som underentreprenör i vårt projekt, vilket vi meddelade Kewab och Jordells på byggmötet den 14 september. Från och med den 15 september utför Trix AB inget mer arbete i Torestorp. Kontroll på utfört arbete kommer att utföras och de brister som föreligger kommer att åtgärdas som garantiarbete. Det innebär att hela eller delar av kanalisationen i tätorten kan komma att göras om.

Många boende i Torestorp lär ha noterat att polisbilar har cirkulerat i samhället de senaste dagarna. Exakt vad det handlar om har vi inte insyn i, mer än att det föreligger brottsmisstankar mot Trix AB.

Efter samtal med Jordells om det inträffade, står det klart att det här är en mycket exceptionell situation. Jordells efterforskningar beträffande Trix AB gav bilden av att det var ett seriöst företag, vilket senare visade sig inte vara fallet. Jordells och Kewab försäkrar att de kommer att göra allt för att det fortsatta arbetet ska bli exemplariskt utfört och beklagar djupt det inträffade. Jordells kommer att omdisponera sina egna resurser för att grävningen ska kunna genomföras på bästa sätt. Torestorps Fibers styrelse har därmed fullt förtroende för att de kommer att utföra sin entreprenad som avtalat och med ett gott resultat.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Säkerhet, robotgräsklippare och överblivna schaktmassor

Några viktiga saker att tänka på nu när grävfasen har kört igång:

Säkerhet

Tänk på att schaktningen är en arbetsplats där det pågår arbete med maskiner i rörelse. Det innebär att det ska finnas en säkerhetszon på 20 meter omkring pågående arbete. Även om det är väldigt intressant att följa grävarnas arbete, tänk på att respektera denna säkerhetszon så att inga olyckor uppstår.

Robotgräsklippare, sommarvatten mm

Om entreprenörens grävning är planerad att gå genom trädgård, tänk på att ta t ex avlägsna begränsningskabeln för robotgräsklippare och markera ev kablar som finns i marken för att minimera risken för skador.

Finns det sommarvatten bland fastigheterna, ska även den markeras ut för att förhindra avgrävning.

Behöver du fyllnadsmaterial?

När grävning pågår, blir det en del schaktmassor kvar som behöver forslas bort. Är du intresserad av att ta emot schaktmassor, hör av dig till Enar, enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere kostnaderna för projektet, vilket gynnar alla medlemmar.

Grävningen är igång och dags att gräva på egen tomt

Nu i veckan påbörjades grävningen i Torestorps samhälle. Samhället kommer att grävas först, därefter blir det området österut.

2016-08-23_gravning

Därmed är det även dags för grävning på egen tomt, beroende på vilket området du bor i. Det finns nu utförliga instruktioner på hur den egna grävningen ska gå till samt tidsplan med datum att rätta sig efter beroende på var man bor. Informationen hittar du i menyn ”Instruktioner för grävning på egen tomt” eller så klickar du helt enkelt här.

Information om grävning på egen tomt mailades den 25:e och 26:e augusti till alla medlemmar som har uppgett sin mailadress till oss. Tyvärr saknar vi e-post adress till en del medlemmar, vissa går inte heller fram pga att medlemmen t ex har uppgett en jobbadress som inte längre är aktuell. Vi försöker få fram rätt adresser, men det besparar oss en hel del arbete om alla tänker på att uppdatera oss om förändringar. Har du inte fått mail från styrelsen@torestorpsfiber.se de senaste dagarna, maila din e-post adress till jan-ola@torestorpsfiber.se

Lägesrapport juli

Här följer en liten rapport över vad som händer i projektet just nu.

Upphandling av Kommunikationsoperatör

Anbudstiden för att lämna anbud som kommunikationsoperatör har nu gått ut och vi kommer under sommaren att utvärdera inkomna anbud. Det är ett omfattande arbete som vi räknar vara klara med vid sensommar/tidig höst.

Byggstart

Vi har haft byggstartmöte med våra entreprenörer och har nu ett spikat startdatum för när byggfasen kommer att påbörjas. Den 15 augusti drar vi igång och det blir tätorten som kommer att grävas först. Hela området är indelat i sex etapper – Tätort Öster, Tätort Väster, Öster, Norr, Söder och Väster. Vi återkommer med mer information när den detaljerade tidsplanen är satt. Då kommer även information om vad som gäller vid grävning på egen tomt – var, när och hur den ska genomföras.

Sena anslutningar

I och med byggstarten den 15 augusti, måste de som ännu inte har anslutit sig, men avser att göra det, ansluta sig samt betala insatsen före den 15 augusti. Det gäller i synnerhet fastigheter inom tätorten. Efter detta datum kan vi inte garantera att man kan ansluta sig till ordinarie kostnad. Den merkostnad det innebär i form av extra arbete att ansluta ytterligare fastigheter, kommer att läggas till utöver ordinarie insats.

Markupplåtelseavtal

Vi vill även påminna er som inte har returnerat markupplåtelseavtalen att göra det snarast. Föreligger det några oklarheter, kontakta Enar tel 070 540 89 86, e-post: enar@torestorpsfiber.se eller Gunilla tel 0735 34 00 50, e-post: gunilla@torestorpsfiber.se. De synpunkter som har kommit in, gås igenom löpande.

Vattenfall

Vattenfall är nu klara med många sträckor. Återstående grävning är från Töresvik till Svansjö samt från Ljungvik (mot Öxnevalla) via Kammarholmen till Svansjö.

Styrelsen Torestorps Fiber
/Gunilla Esbjörnsson
ordf

Glöm inte att betala insatsen!

Vi saknar fortfarande betalning av insats del två, 6000 kr, från ett antal medlemmar. Insatsen skulle betalas in senast den 31 maj. Vi ber er att omgående betala denna insatsdel samt medlemsavgift, 100 kr, dvs sammanlagt 6100 kr till bankgiro 230-2271.

Viktigt! Ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen!

Inbetalning av insats

Senast den 31 maj ska nästa insatsdel plus årets medlemsavgift betalas, 6100 kr. Inbetalningsavi och information skickades till alla medlemmar inför medlemsmötet i bygdegården.

Beloppet ska betalas in på bankgiro 230-2271. Viktigt! Ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen!

Torestorps Fiber har beviljats bidrag

Den 29:e april erhöll Torestorps Fiber beslut från länsstyrelsen Västra Götaland om att bidragsansökan har beviljats. Tack vare vår fullpoängssansökan fanns vi med bland de 11 fiberföreningar som beviljades bidrag i denna beslutsomgång. 

Arbetet fortsätter nu som tidigare planerat, med byggstartmöte och därefter grävstart så snart vi har fått tillstånden från Trafikverket (för byggnation längs statliga vägar) och från länsstyrelsen (för byggnation i närheten av fornlämningar och områden med särskilda miljövärden). Markupplåtelseavtal har skickats ut till berörda markägare i tätorten och dessa ska vara undertecknade och returnerade innan grävstart är möjlig.

Vår förhoppning är att alla tillstånd och en bra del av markupplåtelseavtalen ska vara klara under maj månad. Trafikverket och länsstyrelsen har hög belastning nu beträffande sökta tillstånd, vilket påverkar handläggningstiden, men vi hoppas det inte ska dra ut alltför mycket på tiden.

Grävningen kommer att genomföras områdesvis med start i tätorten. Vi kommer att skicka ut markupplåtelseavtalen i olika omgångar, närmast går vi vidare med den östra delen, dvs mot Öxabäck. Läs mer om markupplåtelse här.

Det är naturligtvis oerhört skönt att bidragsbeslutet nu äntligen har kommit, efter tre års intensivt arbete med projektet och mer än en och ett halvt år efter ansökningsprogrammet öppnades och vi skickade in vår bidragsansökan. Hittills är det endast Torestorps Fiber som har beviljats stöd i Marks kommun i den här programperioden.

Styrelsen
/Gunilla Esbjörnsson
orförande