Utlämning av Telias hårdvara

Torsdagen den 14 september ska alla medlemmar på landsbygden som har beställt Telias gruppavtal hämta ut router och TV-box i Torestorps bygdegård, Öxabäcksvägen 25.

Mathias Larsson på Telia kommer att informera om det som är bra att veta beträffande installation, aktivering av tjänster och om Telias tjänster i stort.

Landsbygden kommer att driftsättas i två omgångar. Först driftsätts de östra och norra/västra områdena, något senare det södra området. I dagsläget är driftsättningsdatum ej spikat, vi hoppas kunna lämna besked den 14 september.

Medlemmar i samtliga delområden på landsbygden kallas till mötet. Har man ej möjlighet att närvara, löser vi utlämning på annat sätt. Men vi ber er att i mesta möjliga mån försöka komma till mötet för en smidig hantering av utlämning av hårdvaran.

Lägesrapport augusti

Nu är arbetslagen tillbaka med full styrka efter semestern och arbetet rullar på bra.

Aktuellt läge områdesvis

Östra området: Allt schakt- och fiberarbete är klart. Endast Zitius arbete med patchning i noden och installation av mediaomvandlare i fastigheterna återstår. Preliminär driftsättning månadsskiftet september/oktober.

Norra/västra området: Schaktning klart. Blåsning med två arbetslag pågår nu och ett par veckor framöver. Zitius arbete med patchning i noden och installation av mediaomvandlare i fastigheterna återstår. Preliminär driftsättning månadsskiftet september/oktober.

Södra området: Schaktning med tre arbetslag pågår och i augusti genomförs schaktning i Heden, Vallsås och Skog. Preliminär driftsättning november.

Tätorten: Driftsatt och besiktigad. Återställning på vissa områden kvarstår, kommer att åtgärdas inom kort.

Viktig för medlemmar och markägare att tänka på

Inför schaktning, vilket alltså gäller södra området, är det viktigt att egna vattenledningar och andra egna ledningar märks ut tydligt för att schaktningen ska flyta på smidigt och att vi inte ska få onödiga extrakostnader på grund av ej markerade ledningar, vilket försvårar schaktarbetet. Stängsel ska öppnas upp och boskap flyttas i de fall det förekommer där schaktning ska ske. Fibernätets sträckning hittar du i menyn under ”Karta – nät och fastigheter”.

Information om var schaktning kommer att pågå publiceras månadsvis på hemsidan under rubriken ”Vad är på gång”.

Inför blåsning av fiber måste alla medlemmar ha grävt ner slang på tomt, vilket ska ha skett enligt den tidsplan som har kommunicerats. För område norr/väster ska slang ha grävts ner senast 15 mars, för område söder senast 30 april. Som vi informerat om tidigare kommer eventuella merkostnader som uppstår vid blåsning om slang på egen tomt ej har grävts ner vid utsatt tid, att debiteras aktuell medlem.

Installation av mediaomvandlare genomförs på Zitius uppdrag av Elteknik. De kommer att maila bokningstider när installation kommer att ske och då fastighetsägaren bör vara hemma.

Tidsplan och driftsättning

Enligt tidigare tidsplan beräknades landsbygden kunna driftsättas i september. Det södra området kommer dock inte att vara klart då, därför har styrelsen beslutat att driftsätta område öster och norr/väster först, vilket bör kunna bli i månadsskiftet september/oktober. Södra området preliminär driftsättning i november. Tidsplanen uppdateras löpande om justeringar görs och finns i menyn ”Projekt – tidsplan”.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson, ordf

Schaktarbete augusti, v 31- 35

De tre arbetslagen är nu tillbaka med full styrka efter semestern och jobbar nu vidare med det södra området. Schaktning i den norra delen har slutförts i juli.

Landsbygd söder: Schaktning pågår i augusti vid Heden, Vallsås och Skog.

Landsbygd norr: Blåsning av fiber. OBS viktigt att alla har grävt ner slang på tomt innan blåsning!

Rutiner inför grävning

När det finns behov, stakas sträckan innan schaktning. Entreprenörerna markerar då kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • kan du ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

 

Schaktarbete juli v 27- 30

I juli pågår schaktning  i områdena landsbygd norr och söder. 

Landsbygd Norr: Viss schaktning pågår i Töresvik.

Landsbygd Söder: Schaktning pågår längs Kungsätersvägen och omkring Heden och Hälse. Viktigt att alla i södra området nu har hämtat ut slang och placerat vid tomtgräns för att slangen ska kunna skarvas när arbetslaget kommer.

Rutiner inför grävning

När det finns behov, stakas sträckan innan schaktning. Entreprenörerna markerar då kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer. När stakkäpparna har satts ut är det dags att flytta djur och öppna upp stängsel.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Uppföljning av det ekonomiska läget

På informationsmötet den 19 april redogjorde styrelsen för det ekonomiska läget och stämman beslutade om höjning av maxtak för insats till 26 000 kr. Styrelsen informerade om att vi ansöker om kommunal borgen för att möjliggöra banklån, tills dess att bidragen betalas ut. Här redogör vi för vad som har hänt sedan dess. Rapporten från informationsmötet hittar du här.

Styrelsen ansökte i april om kommunal borgen motsvarande bidragsbeloppet, vilket beviljades på kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-26 och vann laga kraft 2017-05-22. Styrelsen lämnade samtidigt in låneansökan till Mjöbäcks Sparbank på detta belopp och ett vi erhöll byggkreditiv när kommunal borgen var klar.

Som en ytterligare försiktighetsåtgärd, om vi skulle komma kritiskt nära taket på tidigare beviljad budget, har styrelsen lämnat in en ansökan om justerad budget till länsstyrelsen för att möjliggöra en höjning av bidragsbeloppet. Vår nya budget beviljades av länsstyrelsen 2017-06-14. Vi har även lämnat in ansökan om utökad kommunal borgen enligt det nya bidragsbeloppet. Ärendet tas upp i kommunstyrelsens första sammanträde efter semestern, 2017-09-06. Detta ger oss ytterligare lånemöjligheter om det skulle bli aktuellt.

Utbetalning av bidrag från landsbygdsprogrammet via länsstyrelsen, görs efter det att vi har lämnat in komplett redovisning, vilket är ett omfattande arbete och kommer att göras i flera omgångar. Handläggningstiden för utbetalning av bidrag är minst sex månader, därför blir det för alla fiberföreningar ett glapp mellan betalning av genomfört arbete och erhållet bidrag. Därmed behövs lån för att trygga likviditeten.

Den nya insatsnivån tillsammans med beviljat lån, gör att föreningens ekonomi nu är stabil. Varje månad gör vi ekonomiska uppföljningar och den prognos vi presenterade på aprilmötet ser i dagsläget ut att stämma väl överens med verkligt utfall, förutsatt att inget oväntat tillstöter. Den senaste insatsinbetalningen om 5000 kr ska vara inbetald senast 2017-07-31.

 

Checklista för trådlöst nätverk

För att mäta hastigheten från routern, ska du alltid mäta med kabel mellan router och dator, det är endast då du kan få ett rättvisande resultat. Hastigheten mäter du t ex via www.bredbandskollen.se.

Men självklart vill man ju ha bra hastighet även trådlöst. När man mäter hastighet via wifi ska man dock tänka på att det finns en mängd faktorer som påverkar hastigheten. Om du tycker att hastigheten är lite väl låg via wifi kan du gå igenom den här checklistan och kontrollera vilka åtgärder du kan göra för att förbättra hastigheten.

Routerns prestanda – Det är viktigt att routern har kapacitet att hantera de höga hastigheter som fibern medger. Att använda en gammal router kan därför vara vanskligt, då den inte nödvändigtvis är anpassad för fiber.

Routerns placering – Routern bör placeras centralt i huset och så fritt som möjligt. Den ska alltså inte vara gömd bakom någon möbel el dyl.

Avstånd och hinder mellan router och enhet – Ju fler hinder mellan routern och datorn/mobilen/surfplattan, desto sämre hastighet. Hur mycket det påverkar varierar, även materialen i hindren har olika påverkansgrad. T ex kan alltså väggar, golv tak, möbler mm påverka hastigheten. Även avstånd från routern påverkar.

Störningar i det trådlösa nätverket – det finns en mängd saker som orsakar störningar i det trådlösa nätverket; micro, alla trådlösa prylar, larm, grannars wifi med mera och det allra mesta går på 2,4 ghz nätet. Routern som ingår i Telias gruppavtal stödjer även 5ghz som är betydligt kraftfullare, är inte lika känsligt för störningar och det finns inte heller lika mycket som stör på den frekvensen. Dock har 5 ghz en kortare räckvidd. Prova att växla över dina trådlösa enheter till 5ghz nätet, du ansluter på samma sätt som till 2,4. Vilken effekt det har varierar eftersom även mycket annat spelar in, men ofta ger det ett bra resultat. Detta förutsätter givetvis att enheten stödjer 5 ghz (Dual band).

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Enhetens ålder och prestanda – varje mobil, dator och surfplatta har olika förutsättningar för hur väl den kan utnyttja höga hastigheter, därför kan hastigheten variera en hel del mellan olika enheter. På datorn är det lämpligt att kontrollera att drivrutinerna för nätverkskortet är uppdaterade. Finns det nyare uppdatering, installera den. Detta hittar du i datorns enhetshanterare, kan se ut ungefär som på bilden här. Högerklicka på Dual Band Wireless och ”Uppdatera drivrutin”.

 

Detta är några av alla faktorer som påverkar, det finns fler, men detta är en god början. Tänk på att det trådlösa nätverket kommer sällan upp i samma hastighet som med kabel, men är det rejält under den nivå du har beställt och ingen av ovanstående åtgärder hjälper, kontakta din tjänsteleverantör för fler tips eller vid behov felsökning.

Schaktarbete juni, v 23- 26

I juni pågår schaktning  i områdena landsbygd norr och söder. 

Landsbygd Öster: Schaktning klart. Blåsning av fiber pågår.

Landsbygd Norr: Schaktning pågår i Strömmen och Hyltenäs och beräknas bli klart under juni. Blåsning av fiber pågår.

Landsbygd Söder: Byggstart v 23. Schaktning kommer att pågå längs Kungsätersvägen. Viktigt att alla i södra området nu har hämtat ut slang och placerat vid tomtgräns för att slangen ska kunna skarvas när arbetslaget kommer.

Inför blåsning av fiber

Tänk på att det är viktigt att allt arbete på er egna tomt är klar när fibern ska blåsas. Om nedgrävning av slang på egen tomt inte har utförts vid den tid som vi har gått ut med och entreprenörerna därmed inte kan genomföra arbetet som planerat, kommer aktuell medlem att debiteras för den merkostnad som det extra arbetet medför.

Rutiner inför grävning

När det finns behov, stakas sträckan innan schaktning. Entreprenörerna markerar då kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas .

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer. När stakkäpparna har satts ut är det dags att flytta djur och öppna upp stängsel.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Nytt avtal mellan Telia och Discovery Networks klart

Den 9 juni enades Telia och Discovery Networks i nytt avtal, vilket innebär att de berörda TV- kanalerna kommer att fortsätta att finnas i Telias TV paket Lagom. 

Kanalerna det handlade om, som ingår i TV paket lagom i vårt gruppavtal och riskerade att försvinna ur paketet, var Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport 1, Discovery Channel, TLC. Dessa kanaler kommer alltså nu att fortsätta finnas med i TV paketet.

Mer information finns på Telias hemsida.