Glöm inte att betala insatsen!

Vi saknar fortfarande betalning av insats del två, 6000 kr, från ett antal medlemmar. Insatsen skulle betalas in senast den 31 maj. Vi ber er att omgående betala denna insatsdel samt medlemsavgift, 100 kr, dvs sammanlagt 6100 kr till bankgiro 230-2271.

Viktigt! Ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen!

Inbetalning av insats

Senast den 31 maj ska nästa insatsdel plus årets medlemsavgift betalas, 6100 kr. Inbetalningsavi och information skickades till alla medlemmar inför medlemsmötet i bygdegården.

Beloppet ska betalas in på bankgiro 230-2271. Viktigt! Ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen!

Torestorps Fiber har beviljats bidrag

Den 29:e april erhöll Torestorps Fiber beslut från länsstyrelsen Västra Götaland om att bidragsansökan har beviljats. Tack vare vår fullpoängssansökan fanns vi med bland de 11 fiberföreningar som beviljades bidrag i denna beslutsomgång. 

Arbetet fortsätter nu som tidigare planerat, med byggstartmöte och därefter grävstart så snart vi har fått tillstånden från Trafikverket (för byggnation längs statliga vägar) och från länsstyrelsen (för byggnation i närheten av fornlämningar och områden med särskilda miljövärden). Markupplåtelseavtal har skickats ut till berörda markägare i tätorten och dessa ska vara undertecknade och returnerade innan grävstart är möjlig.

Vår förhoppning är att alla tillstånd och en bra del av markupplåtelseavtalen ska vara klara under maj månad. Trafikverket och länsstyrelsen har hög belastning nu beträffande sökta tillstånd, vilket påverkar handläggningstiden, men vi hoppas det inte ska dra ut alltför mycket på tiden.

Grävningen kommer att genomföras områdesvis med start i tätorten. Vi kommer att skicka ut markupplåtelseavtalen i olika omgångar, närmast går vi vidare med den östra delen, dvs mot Öxabäck. Läs mer om markupplåtelse här.

Det är naturligtvis oerhört skönt att bidragsbeslutet nu äntligen har kommit, efter tre års intensivt arbete med projektet och mer än en och ett halvt år efter ansökningsprogrammet öppnades och vi skickade in vår bidragsansökan. Hittills är det endast Torestorps Fiber som har beviljats stöd i Marks kommun i den här programperioden.

Styrelsen
/Gunilla Esbjörnsson
orförande

Summering av informationsmötet den 12 april

Den 12 april hölls informations- och årsmöte i Torestorps bygdegård. Mötet var mycket välbesökt och intresset för projektet är helt klart stort.

Under rubriken ”Årsmöte och infomöte 2016” i menyn finns styrelsens verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport, revisionsberättelse samt dagordning för årsmötet. Så snart årsmötesprotokollet är justerat och undertecknat kommer även det att publiceras där.

bygdegarden2

Bygdegården var fullsatt till sista plats med intresserade åhörare.

Här följer en summering av informationsmötet

Styrlseordförande Gunilla Esbjörnsson berättade om arbetet under det gångna året

Upphandling av totalentreprenad genomfördes under våren sommaren 2015 i enlighet med Jordbruksverkets bidragsföreskrifter och principerna för LOU. Anbudsförfrågan låg ute under maj- juni och under sommaren utvärderades de inkomna anbud som uppfyllde ställda skallkrav. I utvärderingen tillämpades en poängsättningsprincip, där varje kriterie poängsattes och viktades. Kriterierna som bedömdes var pris och kommersiella villkor, tekniskt utformning/kvalitet, erfarenhet och referenser, organisation och resurser, igångsättningstid och färdigställande tid. Styrelsen träffade även anbudsgivarna vid separata tillfällen under sommaren. Efter ett omfattande utvärderingsarbete stod det klart att vinnande anbudsgivare blev KEWAB AB med Bravida som underentreprenör. Kontrakt tecknades med KEWAB AB i oktober.

Då upphandlingsarbetet påbörjades, var planen att grävning skulle påbörjas under hösten 2015. Men på grund av ytterligare förseningar av bidragsbeslut och allmän osäkerhet i bidragsförfarandet, blev grävstarten framskjuten. Däremot genomfördes detaljprojekteringen under december- mars.

bygdegarden_gunillaBidragshanteringen har som bekant blivit en mycket utdragen historia. Det som har hänt är att landsbygdsprogrammet godkändes av EU-kommissionen i maj 2015, vilket möjliggjorde att bidragsföreskrifterna kunde färdigställas. Dessa offentliggjordes i september. Dock hade Konkurrensverket synpunkter på delar av föreskrifterna, varpå Jordbruksverket fick dra tillbaka dem och skriva om vissa delar. Bidragsföreskrifterna godkändes slutligen i december. Nu skulle länsstyrelserna kunna handlägga bidragsansökningarna och börja delge beslut. Det omöjliggjordes dock av brister i IT systemen, vilka åtgärdades förs i mitten av mars 2016. I slutet av mars kunde länsstyrelsen Västra Götaland presentera de första bidragsbesluten. 16 fiberföreningar fick då sina bidragsansökningar beviljade. Torestorps Fiber var inte med bland dessa 16, men vi har goda förhoppningar om att komma med i nästa beslutsomgång i slutet av april.

I övrigt har hela bidragshanteringen genomsyrats av en mängd försvårande omständigheter så som förändringar i tidigare delgivna regler, oklarheter i tolkningar av bidragsföreskrifterna, omfattande kompletteringar som ska tillföras bidragsansökan samt därtill stora brister i ansökningsprogrammet. Detta har naturligtvis gjort hela bidragsprocessen oerhört arbetskrävande och svårarbetad.

I vilken ordning som bidragsansökningarna ska handläggas och beslutas om, styrs av en poängsättningsmodell, där föreningar med högst antal poäng blir behandlade först. Torestorps Fiber har en fullpoängsansökan (500 poäng) vilket gör att vår ansökan kommer att vara bland de första som behandlas och beslutas om.

Kriterierna som styr poängsättningen är:

  • Antal möjliga anslutningar till nätet (åretruntboenden i glesbygd). För att uppnå maxpoäng ska det finnas minst 200 möjliga anslutningar. Torestorps Fiber har 250 och erhåller därmed maxpoäng.
  • Projektet ska ha hög anslutningsgrad till nätet. Dvs hur många tror man har anslutit säg till nätet vid projektets avslut. För att uppnå maxpoäng ska man uppnå 85%. En avvikelse på 10 procentenheter tillåts utan att avdrag  på bidrag görs. Torestorps Fiber har i dagsläget ingångna anslutningsavtal med 76% av åretruntboende på glesbygdsdelen, vilket gör att vi har kunnat uppge 86% anslutningsgrad utan att riskera avdrag och uppnår således maxpoäng.
  • Kunskap, kompetens och kapacitet att genomföra investeringen. I projektet ska det finnas utsedd projektledare, ekonomiansvarig, upphandlingskunnig, person med relevant teknisk kunskap samt finansieringsplan som tryggar likviditeten för projektet. Vi uppfyller samtliga dessa punkter och kan styrka dessa personers kompetens med meriter, arbetslivserfarenhet och utbildningar.

Byggnation i tätort är en del som har varit omskriven en hel del i media, varför detta togs upp som en punkt på mötet. Initialt var tätort inte bidragsberättigat. Under en period var tätorter med invånarantal upp till 3000 personer bidragsberättigade, för att i maj förra året återgå till att inte vara bidragsberättigade. Det har gjort att många fiberföreningar ser svårigheter med att genomföra sina fibernätsbyggnationer, då ett stort underlag försvann i och med att man inte längre skulle få bidrag för tätortsbyggnationen. För Torestorps Fiber har det aldrig varit aktuellt att exkludera tätorten i fibernätsbyggnationen. För vår del bli byggnationen i tätorten i själva verket billigare, utslaget per fastighet, än i glesbygden (efter erhållna bidrag). Alla kommer att betala samma insats, oavsett om man bor i tätorten eller i glesbygden.

På gång

Gunilla fortsatte med att redogöra för vad som närmast är på gång:

Samkanalisation med Vattenfall. Styrelsen har haft dialog med Vattenfall under en lång tid med anledning av Vattenfalls kommande grävning i området. Torestorps Fiber kommer att samkanalisera med Vattenfall på alla relevanta sträckor. Vecka 16 påbörjar Vattenfall den första etappen, från Brokvarn i Öxabäck till Strömmen i Torestorp.

Markavtal. De kommer att skickas ut till berörda markägare inom den närmsta tiden. Först ut blir markägare som berörs av byggnationen i tätorten. Vi hoppas på en snabb och smidig hantering av detta och att markägarna är snabba med att skicka tillbaka avtalen så att det inte uppstår någon onödig fördröjning av grävstart på grund av detta.

Upphandling av Kommunikationsoperatör. Kommunikationsoperatör är den aktör som belyser nätet och alltså möjliggör att tjänster kan skickas i nätet (telefoni, tv, internetuppkoppling). Kommunikationsoperatören har en mängd tjänsteleverantörer kopplade till sig som tillhandahåller tjänsterna. Upphandling av kommunikationsoperatör kommer att ske under våren- sommaren.

Anslutningar och insatser

Några siffror:

334 medlemmar har tecknat anslutningsavtal för 350 fastigheter. I hela området finns ca 600 fastigheter, varav ca 400 är åretruntboende. Utslaget på totala antalet fastigheter har vi i dagsläget en anslutningsgrad på 58%. Baserat på åretruntboende på glesbygden (vilket är det som är avgörande i poängsättningen i bidragsansökan) uppnår vi idag en anslutningsgrad på 76%.

Estimerad kostnad per ansluten fastighet. Det går inte att säga med säkerhet vad den slutliga insatsen kommer att landa på, eftersom det bl a beror på hur många fler anslutningar som tillkommer och hur väl prognosen för plöjning respektive grävning kommer att överensstämma med verkligheten. Men en realistiskt uppskattning är att insatsen kommer att ligga på ca 18 000 kr per ansluten fastighet.

Inbetalning av nästa insats, 6000 kr, ska ske senast den 31 maj. Även medlemsavgiften, 100 kr, betalas in. Betalningsinformation framgick av kallelsen till mötet samt finns i menyn under rubriken ”Teckna medlemskap och anslut din fastighet”.

Styrelsen kommer när tidsplanen är spikad, att informera om deadline för anslutning till nätet. Efter detta datum kommer det att bli dyrare att ansluta sig.

Utbud av tjänster

Mattias Andersson fortsatte kvällen med att informera om hur tjänsteutbudet i fibernätet kan komma att se ut. Eftersom upphandlingen av kommunikationsoperatör inte är genomförd, är detta exempel på vad som finns på marknaden just nu. Dessutom förändras marknaden ständigt i takt med den snabbt växande fibernätsutbyggnaden. Här kan du se presentationen av tjänsteutbud.

KEWAB och Bravida och projekteringen

Gunne Isacsson och Christian Russberg från KEWAB samt Per Andersson från Bravida presenterade sig och företagen de representerar.

Projekteringskartan förevisades och man redogjorde för hur projekteringsarbetet har genomförts. Kartan finns nu här på hemsidan, den kan laddas ner här, finns även under rubriken ”Karta över anslutna fastigheter”. OBS Du behöver ha Google Earth installerad på din dator för att kunna se kartan.

Chirstian Russberg och Gunne Isacsson, Kewab samt Per Andersson, Bravida.

Chirstian Russberg och Gunne Isacsson, Kewab samt Per Andersson, Bravida.

Per informerade vidare om vad man bör tänka på vid anslutning av fibernätet till den egna fastigheten. Grävning på egen tomt ombesörjer fastighetsägaren själv. Eventuellt kan KEWAB komma att tillhandahålla grävtjänst för de som önskar köpa till denna tjänst, detta är dock i dagsläget ej klargjort. Hur djupt man bör gräva är upp till fastighetsägaren, men 30 cm är rekommenderat djup. Tänk även på var det kan finnas befintliga ledningar på tomten. Man ska undvika tvära böjningar av kanalisationen, eftersträva att gräv så rakt som möjligt. Vid anslutning i huset ska man välja ett passande läge. Gå inte in med anslutningen i garage, badrum, bastu eller andra våtutrymmen. Per förevisade dosan som monteras på huset och även hur utrustningen kan komma att se ut på insidan. Innan fibern ska blåsas, måste alla ha slutfört grävning på den egna tomten. Styrelsen kommer att återkomma mer med detaljer kring när arbetet ska vara utfört, var och när man hämtar upp slang för förläggning på egen tomt och när respektive delområde kommer att grävas.

Årsmöte

Efter informationsmötet och frågestund, genomfördes årsmötet. Årsmötesprotokoll publiceras så snart det är justerat och undertecknat.

Den sista punkten på årsmötet gällde projektets fortsättning. Enligt kallelsen skulle närvarande medlemmar rösta om projektets fortsättning om vi vid datum för årsmötet inte har erhållit bidragsbeslut. Eftersom vi inte hade erhållit beslut om bidrag, genomfördes således denna punkt. Gunilla hade tidigare under kvällen redogjort för alternativen och konsekvenser för respektive alternativ.

Alternativen för projektets fortsättning löd:

1) Grävning påbörjas enligt tidsplan även om beslut om bidrag dröjer.

2) Vänta med grävstart tills vi har erhållit beslut om bidrag.

Resultatet av röstningen blev ett enhälligt beslut för alternativ 1.

 

Årsmötesordförande Göran Weiler och Torestorps Fibers styrelseordförande Gunilla Esbjörnsson

Årsmötesordförande Göran Weiler och Torestorps Fibers styrelseordförande Gunilla Esbjörnsson

Tack för det stora intresset som visades på mötet! Styrelsen återkommer löpande med mer information främst här på hemsidan, men även genom medlemsutskick via mail samt i våra sociala kanaler. Tänk på att uppge aktuell e-post adress till oss så att ni inte går miste om viktig information. Om ni inte har erhållit någon e-post från styrelsen@torestorpsfiber.se, saknar vi er e-post adress. Meddela i så fall er e-post adress till jan-ola@torestorpsfiber.se. Följ även vårt arbete via Facebookgruppen Torestorps Fiber eller Twitter @TorestorpsFiber.

Styrelsen Torestorps Fiber
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Informations- och årsmöte den 12 april

Den 12 april kl 19.00 välkomnar vi alla intresserade till ett kombinerat informations- och årsmöte i Torestorps bygdegård. Torestorps Fibers styrelse kommer tillsammans med representanter från Kewab och Bravida att informera om fiberprojektet. Efter informationsmötet genomförs årsmötet.

Kallelse till mötet har skickats till alla medlemmar via post, men även icke medlemmar är välkomna.

Tid: Tisdag 12 april kl 19.00
Plats: Torestorps bygdegård, Öxabäcksvägen 25

Kallelsen till mötet samt dagordning för årsmötet kan du läsa här.

Här hittar du verksamhetsberättelsen 2015.

Inbetalning av nästa insatsdel samt medlemsavgift

I och med att vi närmar oss grävstart är det dags för nästa inbetalning av insatsen. Senast den 31 maj ska nästa insatsdel om 6000 kr samt medlemsavgift för 2016, 100 kr, totalt 6100 kr, betalas in till bankgiro nr 230-2271. Inbetalningsavi bifogas.

OBS! Tänk på att ange fastighetsbeteckning på din inbetalning!

Välkomna!
hälsar styrelsen Torestorps Fiber ekonomisk förening

I år kommer det att hända mycket i fiberprojektet!

Fiberprojektet går stadigt framåt, vilket kanske inte alltid syns så mycket utåt, men nu avancerar vi raskt framåt. Kewab och Bravida är i det närmsta klara med projekteringen och vi planerar för grävstart till våren. Här följer ett antal viktiga punkter som alla bör läsa igenom.

Detta händer under 2016

Projekteringen slutförs inom kort. Även allt annat förarbete som krävs för att möjliggöra grävstart, genomförs under vintern.

Markavtal kommer inom närmsta tiden att skickas ut till alla berörda markägare där kanalisation kommer att dras fram. Vi kan inte påbörja grävfasen förrän vi har fått ok från berörda markägare och undertecknade markavtal har returnerats. Vi hoppas på en snabb och smidig process gällande detta!

Beslut på bidragsansökan. Bidragshanteringen har ju blivit en extremt långdragen historia, vilket har gjort att vår tidsplan har förskjutits upprepade gånger. I december godkändes äntligen föreskrifterna om bredbandsstöd, vilket innebär att länsstyrelserna kan börja handlägga alla ansökningar. Den sista mars förväntas Länsstyrelsen delge beslut på bidragsansökningarna. Vi kommer att uppnå högsta poäng i poängsättningskriterierna, vilket styr i vilken ordning föreningarnas bidragsansökningar kommer att beviljas. Vår fördelaktiga position gör att vi kan planera för grävstart till våren.

Informations- årsmöte 12 april Reservera denna dag, då blir det ett kombinerat informations- och årsmöte i bygdegården. Styrelsen kommer tillsammans med Kewab och Bravida att informera mer om läget och arbetet framför oss. Skriftlig inbjudan kommer att skickas till samtliga medlemmar.

Inbetalning av insats. Tillsammans med inbjudan till informations- årsmötet, vilken kommer att skickas ut i mars, kommer vi att bifoga inbetalningsavi för nästa del av insatsen. Denna insatsdel om 6000 kr ska tillsammans med medlemsavgift för 2016, 100 kr, betalas in senast den 31 maj. Därmed kommer vi att ha ett startkapital som möjliggör grävstart till våren.

Upphandling av kommunikationsoperatör. Denna upphandling kommer att genomföras under 2016.

Är det för sent att ansluta sig?

Har du ännu inte anslutit din fastighet är det absolut i sista minuten att göra det nu! Grävningen kommer att genomföras i olika deletapper med start i tätorten. När detaljprojekteringen är klar kommer vi att presentera en tidsplan för grävfasen och informera om datum för absolut sista anslutningsdag. Efter detta datum kommer det bli väsentligt dyrare att ansluta sig.

Vad kostar det att ansluta sig senare?

Det kommer att vara möjligt att ansluta en fastighet senare, men då till en väsentligt högre kostnad. Principen är, enligt styrelsebeslut, att man betalar ordinarie insats plus den faktiska merkostnaden för anslutningen. Hur hög kostnaden blir kan alltså variera beroende på var man bor, men generellt kan man räkna med en dubblering av ordinarie insats.

Styrelsen

Kontrollera att din fastighet är korrekt positionerad på kartan

Kewab, som genomför fibernätsutbyggnaden i Torestorp, är nu i full gång med projekteringsarbetet, då fibernätets slutgiltiga sträckning och anslutningspunkter bestäms. Därför är det mycket viktigt att alla fastigheter som ska anslutas finns med på vårt kartunderlag och är korrekt positionerade.

Vi ber er därför kontrollera att fastigheten du har skickat in anslutningsavtal för, är korrekt positionerad på kartan. Upptäcker du någon felaktighet, meddela detta omgående till Jan-Ola Nolin, jan-ola@torestorpsfiber.se, tel 0709-10 63 08.

Kartan är publicerad här på hemsidan under menyn ”Karta över anslutna fastigheter”. För att säkerställa att ingen ska ha tekniska problem med att öppna kartan, har vi publicerat den i tre olika versioner. Fastighetsmarkeringarna är samma i alla versioner, så du behöver alltså endast kontrollera en version av kartan. Zooma in på kartan, leta upp din fastighet och klicka på markeringen för att se fastighetsbeteckningen.

Vi ber er kontrollera detta snarast möjligt. Se gärna även över om dina grannars fastigheter är markerade på kartan. Är de inte det, är det bra om du kontaktar dem och säkerställer att det är korrekt att de inte ska ansluta sin fastighet. Har de missat att ansluta sig, ska de omgående kontakta Jan-Ola Nolin som är medlemsansvarig, kontaktuppgifter se ovan.

Denna information har mailats till alla medlemmar som har uppgett e-post adress. Får du inte några mail från Torestorps Fibers styrelse, meddela jan-ola@torestorpsfiber.se så att vi kan lägga till din adress för kommande utskick.

Lägesrapport november

Det fortsätter att komma in ett och annat anslutningsavtal. Bra, för de måste vara inne senast den 30 november. Har du inte skickat in ännu, så gör det omgående. Och har du grannar och vänner som du vet inte har skickat in avtal, så påminn dem gärna om det så de inte missar tåget.

Vad som för övrigt händer i fiberprojektet är följande:

Bidragshanteringen börjar bli en alltmer sorglig historia, vilket kanske en och annan har noterat i media. Som alla vid det här laget känner till, har hela processen med bidragsbeslut försenats gång på gång och fram tills nyligen var det den 30 november som gällde för beslut om bidrag. Konkurrensverket godkände dock inte delar av föreskrifterna för bidragsreglerna, vilket fick till följd att jordbruksverket fick dra tillbaka föreskrifterna och skriva om vissa delar. Nytt beslut om föreskrifterna planeras att tas den 9 december och först därefter kan länsstyrelserna börja handlägga bidragsansökningarna fullt ut. Det innebär att vi kan inte förvänta oss något beslut om bidrag förrän en bit in på nästa år. Detta påverkar så klart vår tidsplan, mer om detta nedan.

Något som är betydligt roligare är att vi nu håller nu på att teckna avtal med vinnande anbudsgivaren Kewab. När det är klart kommer styrelsen att ha ett uppstartsmöte med dem så att de blir väl insatta i vårt projekt. Därefter sätter vi gemensamt upp en tidsplan för resterande projekttid.

På vårt senaste styrelsemöte beslutade vi enhälligt att fortsätta arbetet enligt följande: När kontraktet med Kewab är klart, är vår förhoppning att de kan påbörja projekteringsarbetet snarast för att möjliggöra grävstart till våren 2016. Projekteringen väljer vi alltså att genomföra även om vi inte har erhållit beslut om bidrag. Vi kan finansiera projekteringen med egna medel i form av de insatser vi har fått in. Bidrag för dessa kostnader kommer vi att få retroaktivt. I början av nästa år kommer vi att kalla till medlemsstämma för redogöra för läget och presentera olika alternativ för det fortsatta arbetet.

Att vi väljer att genomföra projekteringen innan beslut om bidrag, ser vi som helt riskfritt, annars hade vi inte tagit det beslutet. Vi vet att vi kommer att få högsta poäng på samtliga delar i poängsättningen som styr vilka som först får bidrag. Dessutom hör Västra Götaland till ett av de få län där bidragspengarna faktiskt kommer att räcka. Fler och fler fiberföreningar väljer nu att påbörja genomförandefasen med projektering och grävning eftersom man helt enkelt inte vill vänta längre.

Så här långt räcker bidragspengarna

Så här långt beräknas bidragspengarna räcka i de olika länen. Glädjande nog tillhör Västra Götaland en av vinnarna. (Klicka på bilden för att förstora). Källa: ATL – Lantbrukets Affärstidning

ATL publicerade för några veckor sedan en artikel om missbedömningarna på hur långt bredbandspengarna kommer att räcka. Som väl är råkar vi bo på rätt plats, då Västra Götaland är ett av endast tre län där pengarna beräknas räcka. Läs hela artikeln här.


Torestorps Fibers styrelse

/Gunilla Esbjörnsson
ordförande