Anslutning av fastighet

I tätorten, östra samt norra områdena är nu kanalisationen färdiggrävd. Schaktning i södra delen pågår. Om du inte har anslutit din fastighet, men avser att göra det, kontakta styrelsen för mer information.  

Efter byggstart i respektive delområde, se tidsplan här, garanterar vi inte att anslutning kan ske till ordinarie insats. Om det medför merkostnader för t ex omprojektering och omfördelning av grävresurser, läggs denna kostnad på aktuell anslutning. Efter projektets slut kommer det dock att bli väsentligt dyrare att ansluta sig eftersom vi då måste ta in grävare, projektör, fibertekniker mm på nytt, samt att vi då inte får bidrag.

För att ansluta din fastighet till fibernätet, ska du vara medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening. Fyll i medlemsansökan och anslutningsavtalet och skicka in enligt nedan för att fastigheten ska bli ansluten till fibernätet.

Här hittar du medlemsansökan. Om du inte redan är medlem, ska du fylla i medlemsansökan och skicka till nedanstående adress.

Här hittar du anslutningsavtalet. Skriv ut två ex, fyll i båda och skicka till nedanstående adress. Du får därefter tillbaka ett ex undertecknat av Torestorps Fibers firmatecknare.

Ansökningsblankett och anslutningsavtal skickas till:

Torestorps Fiber
c/o Mattias Andersson
Hägghult 2
511 93 Torestorp

Det går även bra att lämna blanketterna till någon någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här.

Inbetalning

Sista delinbetalningen av insats, 3000 kr, ska göras senast den 31 januari 2018.

Beloppet betalas till bankgiro 230-2271. Viktigt! Ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen!

Ägarbyte

Om en fastighet byter ägare, ska avtal beträffande överlåtelse av andel i Torestorps Fiber ekonomisk förening tecknas mellan köpare och säljare. Anslutningsavtal ska finnas som bilaga till överlåtelseavtalet.

Här hittar du avtalet avseende överlåtelse. Skriv ut två ex, ett till vardera part, samt skicka kopia till Torestorps Fibers styrelse till adress ovan.

Utträde ur föreningen

Medlems utträde ur föreningen och reglering av betald insats, sker enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomisk förening. Om medlem vill gå ur föreningen ska en skriftlig uppsägning av medlemskapet ha inkommit till styrelsen senast 3 månader före räkenskapsårets slut. Utträde ur förening sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §9)

Beträffande återbetalning av insats, sker återbetalning 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §6)

Ur Lagen om ekonomiska föreningar, 4 kap 1§:
”En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens eget kapital ska det bortses från uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna.”

Nivån på belopp som återbetalas beräknas således utifrån föreningens kapital enligt balansräkning vid tid för avgången och är inte likställt med nivån på inbetald insats.

Torestorps Fibers stadgar hittar du här, samt i menyn under Styrelsen- Stadgar.

Lagen om ekonomiska föreningar hittar du här.