Anslutning av fastighet

Hela bredbandsnätet är nu färdigbyggt och driftsatt. Om du är intresserad av anslutning av fastighet framgent, kontakta styrelsen för mer information.  

Det kommer att vara möjligt att ansluta ytterligare fastigheter till nätet. Kostnaden för anslutning kommer att variera från fall till fall och baseras på ordinarie insats (26 000 kr), därtill tillkommer material- och arbetskostnader för aktuell anslutning. Kostnaden kan därmed variera beroende på närmsta möjliga anslutningspunkt.

För att kunna ansluta din fastighet till fibernätet, ska du vara medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening.

Här hittar du medlemsansökan. Fyll i medlemsansökan och skicka till nedanstående adress om du är intresserad av att ansluta din fastighet.

Här hittar du anslutningsavtalet. Efter dialog med styrelsen och klartecken på anslutning av fastighet, tecknas anslutningsavtal. Avtalet skrivs ut i två exemplar, en till vardera part. Fyll i båda och skicka till nedanstående adress. Du får därefter tillbaka ditt exemplar undertecknat av Torestorps Fibers firmatecknare.

Ansökningsblankett och anslutningsavtal skickas till:

Torestorps Fiber
c/o Mattias Andersson
Hägghult 2
511 93 Torestorp

Slutinbetalning av insats

Sista delinbetalningen av insats, 3000 kr, ska göras senast den 31 januari 2018.

Beloppet betalas till bankgiro 230-2271. Viktigt! Ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen!

Ägarbyte

Om en fastighet byter ägare, ska avtal beträffande överlåtelse av andel i Torestorps Fiber ekonomisk förening tecknas mellan köpare och säljare. Anslutningsavtal ska finnas som bilaga till överlåtelseavtalet.

Här hittar du avtalet avseende överlåtelse. Skriv ut två ex, ett till vardera part, samt skicka kopia till Torestorps Fibers styrelse till adress ovan.

Utträde ur föreningen

Medlems utträde ur föreningen och reglering av betald insats, sker enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomisk förening. Om medlem vill gå ur föreningen ska en skriftlig uppsägning av medlemskapet ha inkommit till styrelsen senast 3 månader före räkenskapsårets slut. Utträde ur förening sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §9)

Beträffande återbetalning av insats, sker återbetalning 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §6)

Ur Lagen om ekonomiska föreningar, 4 kap 1§:
”En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens eget kapital ska det bortses från uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna.”

Nivån på belopp som återbetalas beräknas således utifrån föreningens kapital enligt balansräkning vid tid för avgången och är inte likställt med nivån på inbetald insats.

Torestorps Fibers stadgar hittar du här, samt i menyn under Styrelsen- Stadgar.

Lagen om ekonomiska föreningar hittar du här.