Kostnader

Kostnaden för att bli del av fibernätet består av flera olika delar. Alla medlemmar betalar samma kostnad oavsett var fastigheten är belägen, då totalkostnaden för fibernätsutbyggnaden delas lika mellan alla medlemmar. Här följer en sammanställning över vilka de olika kostnaderna är och en uppskattning av beloppen i den mån det är möjligt.

De olika kostnaderna

Medlemskap i fiberföreningen: 100 kr/år. Medlemskap är obligatoriskt för att kunna ansluta en fastighet.

Insats: En första insats i den ekonomiska föreningen, 100 kr, görs när du blir medlem. När anslutningsavtal har tecknats, betalas resterande insats in, uppdelat på flera inbetalningstillfällen och på styrelsens anmodan. Vid projektslut blir det en mindre slutreglering, eftersom det är i princip omöjligt att avgöra slutkostnaden i förväg. Storleken på den insatsen beror även på hur många medlemmar som väljer att ansluta sig till fibernätet. Ju fler medlemmar, desto lägre kostnad per medlem och fastighet.

På årsmötet den 19 april 2017 beslutade stämman att höja maxtaket på insats per fastighet till 26 000 kr. Enligt uppdaterade beräkningar på projektets totalkostnad beräknas insatsen till ca 25 000 kr per anslutning.

Inbetalning av insats: Alla medlemmar ska senast den 31 januari 2018 ha betalat in 26 000 kr per anslutning (3 x 6000 kr, 5000 kr, 3000 kr), plus den initiala andelen i föreningen om 100 kr. Därefter tillkommer inga fler inbetalningar av insats. Inbetalning görs till bg 230-2271. Viktigt! Ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen!

Byanätsavgift: Denna avgift ska täcka drift och underhåll samt avskrivning när nätet är färdigbyggt och driftsatt. Kostnad 80 kr/månad.

Kostnad för tjänsteutbud: Kostnaden för tjänsterna i nätet varierar beroende på vilket utbud du vill ha i din fastighet. Torestorps Fiber har valt Zitius som kommunikationsoperatör och medlemmarna kan välja tjänster från de tjänsteleverantörer som är kopplade till Zitius. Utbudet finns på Zmarket, som du hittar här.

Torestorps Fibers kan erbjuda medlemmarna att teckna kollektivt gruppavtal med Telia. Grupperbjudandet beställs via fiberföreningen. I detta erbjudande ingår:

  • bredband 100/100
  • telefoni
  • TV paket lagom (39 kanaler, 29 playtjänster).
  • Tv-box
  • trådlös router

Kostnad grupperbjudande: 389 kr/månad

Mer information om tjänsteutbud och beställning av tjänster hittar du här.

Grävning

Fiberföreningen ansvarar för all grävning fram till fastigheternas tomtgräns. Grävning på den sista sträckan på fastighetens tomt utförs av fastighetsägaren. Med tomt avses trädgård eller dylikt område upp till ca 50 meter från fastighet. Det finns möjlighet att köpa grävtjänst för den egna tomten av vår entreprenör Jordells, mer info om detta hittar du här.

Bidrag under programperioden 2014-2020

Fiberföreningar i Västra Götaland erhåller maximalt 40% av totalkostnaden i bidrag för fiberprojekt på landsbygd. Torestorps tätort är inte bidragsberättigad och hanteras som ett delprojekt. Insatsen för medlemmarna är densamma oavsett man bor i tätort eller landsbygd.

Vad kostar det om man går med senare?

Efter byggstart i varje delområde, garanteras inte att anslutning kan ske till ordinarie insatsnivå. Om det medför extra kostnader för anslutning i påbörjat område för t ex omprojektering eller omfördelning av resurser, läggs denna kostnad på den aktuella anslutningen. I tidsplanen som du hittar här, kan du se tid för byggstart i respektive delområde.

Den som ansluter sig efter det att projektet är avslutat och fibernätet färdigbyggt och driftsatt, får räkna med att betala ett betydligt högre belopp, ofta det dubbla eller mer. Detta pga att inga bidrag erhålls för dessa fastigheter samt måste bl a gräventreprenör, projektör och fibertekniker anlitas på nytt för ett mindre antal fastigheter, vilket blir kostsamt.