Ärendelista bildande av ekonomisk förening

Ärendelista ”Bildande av ekonomisk förening”
§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande för mötet

§3 Val av sekreterare för mötet

§4 Val av två protokollsjusterare för mötet

§5 Föredragning av förslaget till stadgar

§6 Fastställande av stadgarna

§7 Beslut angående bildandet av ekonomisk förening

§8 Upprättande av medlemsförteckning

§9 Fastställande av röstlängden

§10 Val av ordförande för föreningen

§11 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§12 Val av revisorer

§13 Fastställande av medlemsavgift

§14 Val av valberedning

§15 Övriga frågor

§16 Mötets avslutande