Årsstämma 2020

På grund av rådande situation med Covid19 och restriktioner i fysiska sammankomster för att förhindra smittspridning och värna om riskgrupper, kommer Torestorps Fibers årsstämma i år att genomföras i en annan form än den ordinarie.

För att underlätta genomförandet av årsstämmor för bolag och ekonomiska föreningar, beslutade riksdagen tidigare i år om en ny tillfällig lag, som bland annat innebär utökade möjligheter för styrelser att besluta att medlemmarna kan utöva sin rösträtt per post.

Torestorps Fibers styrelse har beslutat att hålla årsstämman den 24:e juni, men utan fysisk närvaro av medlemmar. Alla medlemmar uppmanas istället inkomma med synpunkter och förslag via e-post eller post samt utnyttja sin rösträtt genom poströstning.  Tillvägagångssätt, instruktioner samt dagordning med förslag till beslut förmedlas till samtliga medlemmar via e-post eller post.

Handlingar:

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse