Förstudie för fibernätsutbyggnad i Torestorp

Vid stormötet i Torestorps bygdegård den 9 april tillsattes en interimstyrelse med uppdrag att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en fibernätsutbyggnad i Torestorp. Förstudien genomfördes under perioden 9 april-26 september 2013.

Inom förstudien har följande arbete/insatser gjorts:

 • Sökt och erhållit bidrag från Leader Sjuhärad för att genomföra förstudien.
 • Erhållit köplats hos länsstyrelsen för bidrag till grävning och kanalisering.
 • Undersökt och fastställt fiberföreningens geografiska omfattning
 • Kontakt har tagits med alla angränsande byalag och fiberföreningar för att säkerställa att fibernäten gör an mot varandra på bästa sätt och att det inte bildas några ”vita fläckar”.
 • Inventering av antal berörda fastigheter, skaffat fastighetsförteckning.
 • Löpande kontakt med Vattenfall och andra grävande aktörer.
 • Undersökt tjänsteleverantörsutbudet för telefon, tv och internet
 • Undersökt bankernas erbjudanden mot fiberföreningar för finansieringsmöjligheter.
 • Byggt hemsida torestorpsfiber.se
 • Kommunicerat arbetet löpande via hemsidan www.torestorpsfiber.se, Facebook och Twitter.
 • Gjort en investeringskalkyl för projektet.
 • Estimerat anslutningskostnader för fastigheterna inom fiberföreningens geografiska område.

Resultatet av förstudien

Geografisk omfattning och grov nätplan
Torestorps Fiber omfattar Torestorps socken med undantag av (i stora drag) området mellan Kungsätersvägen och Älvseredsvägen, som ligger inom Älekulla Fibers upptagningsområde. Även Hemmingstorp och Rökås ingår i Älekulla Fibers område. Anledningen till detta är att Älekulla Fiber hämtar upp fiber i Torestorp och får därmed ombesörja att en stamledning dras från Torestorp till Älekulla. Likaså gräver Vattenfall i Älekulla samt i området mot Abborrhult. Detta göra att fastigheterna inom dessa områden lämpligen bör tillhöra Älekulla Fiber. Hyltenäs kommer att tillhöra Torestorps Fiber, då det är geografiskt logiskt och Öxnevalla i dagsläget inte planerar för någon fibernätsutbyggnad. Den grova nätplanen är planerad enligt bild nedan. Torestorps Fibers upptagningsområde omfattar ca 640 fastigheter och ca 60 km kanalisation kommer att behöva läggas.

Grov nätplan Torestorps Fiber

 

Vad kan man få för utbud i det färdiga nätet?

Vilket utbud man kan få i det färdiga nätet, beror på om man bygger ett öppet eller slutet nät. För att erhålla bidrag från länsstyrelsen ska nätet vara öppet. I ett slutet nät skriver fiberföreningen avtal med en tjänsteleverantör med ett bestämt utbud av tv, telefoni och internet. I ett öppet nät tecknar fiberföreningen avtal med en tjänsteleverantör som i sin tur kan erbjuda ett utbud från olika operatörer och med olika innehåll. I nedanstående exempel kan man se vad kostnaderna för de olika tjänsterna kan bli med fibernät i jämförelse med kostnader man kan tänkas ha i dagsläget.

Tjänsteutbud och intjäning

 

Kostnaderna för fibernätet

Fiberföreningens kostnader består av kostnader för grävning och kanalisation och materialkostnader för detta. Medlemmarna i fiberföreningen betalar en insats i fiberföreningen som ska täcka de kostnader som utbyggnaden innebär. Hur stor insatsen blir beror på hur många medlemmar fiberföreningen får. Ju fler som delar på totalkostnaden, desto lägre blir det således anslutningskostnaden per fastighet. För medlemmen tillkommer eventuella kostnader för grävning på tomt samt eventuella inkopplingsavgifter. En årlig medlemsavgift utgår om 100 kr/år och när medlemsansökan görs ska även en insats om 100 kr betalas, Ingångskostnaden är alltså 200 kr. En nätavgift kan tillkomma för att täcka underhållningskostnaderna på nätet. Till sist kommer en månadskostnad för utbudet av tjänster, dvs för tv, telefon och internet. Det går inte att säga några slutgiltiga kostnader förrän man vet hur många medlemmar fiberföreningen får och i vilken form utbyggnaden kommer att ske.

Läs utförligare förklaring om de olika kostnaderna här. Se även i menyn under rubriken ”Kostnader”.

Kostnadsberäkningen som har gjorts inom förstudien, är baserad på 5,7 mil grävning, 6,2 mil fiber och erforderlig materialåtgång. Utifrån detta har en estimerad anslutningskostnad per fastighet kunnat göras enligt följande:

 • Om 50 % av de 600 fastigheterna i området ansluts till fibernätet, blir den uppskattade kostnaden per fastighet ca 25 000 kr.
 • Om 70 % ansluter sig, blir den uppskattade kostnaden per fastighet ca 19 000 kr.
 • Om 90 % ansluter sig, blir den uppskattade kostnaden per fastighet ca 15 000 kr.

Men återigen, det är viktigt att betona att dessa belopp inte ska ses som några exakta kostnader, utan det kan fastställas först när vi vet det exakta medlemsantalet i fiberföreningen.

 

Torestorps Fiber Ekonomisk Förening bildas

Den 26:e september 2013 presenterade interimstyrelsen resultatet av förstudien på ett informationsmöte för allmänheten i Torestorps bygdegård. På mötet beslutades att gå vidare med arbetet och bilda Torestorps Fiber Ekonomisk Förening och en styrelse valdes vid det konstituerande mötet samma kväll.

Till styrelsen valdes:

Gunilla Esbjörnsson, ordförande
Enar Larsson, vice ordförande
Bengt-Olof Nilsson, kassör
Anna Frid, sekreterare
Johan Eliasson
Jan-Ola Nolin
Tore Larsson

Suppleanter:
Mattias Andersson
Johan Christersson

Revisorer:

Kjell-Åke Andersson
Jan-Åke Sjökvist

Valberedning:

Göran Weiler

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här samt i menyn under rubriken ”Styrelsen”

 

Bakgrunden till förstudien

Byalaget Torestorps Framtid arrangerade en informationsträff den 9 april 2013, då sakkunniga bjöds in för att berätta om fibernätsutbyggnad och varför den pågår runtom i Sverige. På mötet bildades en interimstyrelse som fick uppdraget att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en fibernätsutbyggnad i Torestorp.

leaderloggaTorestorps Framtid har beviljats en fibercheck om 20 000 kr av Leader Sjuhärad för att genomföra en förstudie.

 

Interimstyrelsens medlemmar samt kontaktuppgifter hittar du här.

Arbetsgruppen/interimstyrelsen hade sitt första möte den 24 april. Till ordförande/projektledare valdes Gunilla Esbjörnsson, till sekreterare valdes Anna Frid. En första ansvarsfördelning på projektets olika delar gjordes och ser ut enligt följande:

Orförande/projektledare – Gunilla
Sekreterare – Anna
Webb och kommunikation- Gunilla
Leader, länsstyrelse – Anna
Kartor, marktillträde – Enar, Kjell, Göran
Teknik, internetleverantörer – Johan C, Mattias
Skatt/momsfrågor – vakant
Medlemsansvarig/crm – Johan C
Kontakt med grävaktörer för ev samförläggning – Kjell

Tidsplan

Målsättningen är att förstudien ska vara klar i september 2013, då allmänheten kommer att bjudas in till ett informationsmöte där resultatet av förstudien redovisas. En delavstämning görs omkring midsommar då en folder skickas ut till samtliga hushåll i Torestorp med information om hur långt man har kommit i förstudiearbetet.

Förstudiens omfattning

 • I förstudien kommer den geografiska avgränsningen att presenteras.
 • Inventering av potentiella medlemmar baserat på den geografiska avgränsningen.
 • Kartor med en ungefärlig sträckning av accessnätet kommer att göras.
 • Möjligheter till samförläggning med andra ”grävaktörer” som tex Vattenfall undersöks.
 • Finansiering, bidrag, banksamarbeten undersöks.
 • Total prisbild för hela fibernätsutbyggnaden samt kostnad per hushåll baserat på en uppskattad mängd anslutna hushåll kommer att presenteras.
 • Löpande kommunikation via hemsida, facebooksida, twitter, muntilg info, trycksaker kommer att ske.
 • Stadgar för en kommande ekonomisk förening kommer att göras.