Kategoriarkiv: Aktuellt

Tack för mig!

Ett sista inlägg från mig, där jag vill tacka för förtroendet och mina år som ordförande i Torestorps Fiber! Det har varit fantastiskt innehållsrikt, utvecklande, stundtals utmanande men också väldigt roligt 🙂

Det vi har åstadkommit tillsammans är helt fantastiskt och det känns oerhört fint att ha bidragit till att alla i vår bygd har fått tillgång till högkvalitativ och framtidssäkrad uppkoppling.

Stort tack till styrelsen, ni har varit helt grymma att jobba tillsammans med! Och även stort tack alla fina medlemmar som har stöttat, visat uppskattning och på så många sätt fått oss i styrelsen att orka ta hela projektet i mål!

Nu önskar jag styrelsen varmt lycka till med det fortsatta arbetet och välkomnar Charlie Höög som ny ordförande. Vet att ni kommer att fortsätta göra ett kanonjobb framöver!

/Gunilla Esbjörnsson

Nytt gruppavtal med Telia

Torestorps Fiber har ingått förnyat gruppanslutningsavtal med Telia.

Alla medlemmar i Torestorps Fiber har erbjudits att ansluta sig till det nya gruppavtalet. Preliminär startdatum för tjänster enligt det nya avtalet är juni 2022.

Valet av Telia som tjänsteleverantör för gruppavtal gjordes baserat på den undersökning styrelsen genomföde bland medlemmarna hösten 2021 samt efterforskning på marknaden vilka relevanta alternativ som finns.

Omfattning av gruppavtalet

 • Bredband 250/250 mBit/sek
 • TV & Streaming paket Lagom med Telia play och filmbutik
 • Telia bredbandstelefoni
 • Smarta hem inklusive hårdvara: Gateway, brand/rök/temp sensor, vattenläckage sensor.

Fastigheter som ej tidigare har varit anslutna till gruppavtalet erhåller dessutom:

 • Trådlös router
 • TV-box

Hårdvara hos medlemmar som är anslutna till tidigare gruppavtal kan komma att uppgraderas inom avtalsperioden.

Villkor

Bindningstid 5 år. Avtalstiden gäller fem år från det att Telia börjar leverera tjänster enligt det nya avtalet. Preliminär tidpunkt för leverans av tjänster juni 2022. Avtalsperioden sträcker sig därmed fram till juni 2027.

Det finns möjlighet att utöka tjänster med t ex högre hastighet eller ytterligare TV kanaler eller play tjänster. Detta tecknar medlemmen direkt med Telia.

Pris

325 kr/månad. Faktureras av Torestorps Fiber

Eventuella tilläggstjänster som medlemmen själv har valt att teckna, faktureras av Telia.

Efteranslutning

Efteranslutning av fastigheter till gruppavtalet kan ske en gång per år. Samma slutdatum för samtliga fastigheter gäller, oavsett när man ansluter sig till gruppavtalet.

Om du äger en fastighet som du vill ansluta till gruppavtalet, maila styrelsen@torestorpsfiber.se och ange ägare och fastighetsbeteckning.

Årsstämma 2022

Torestorps Fibers årsstämma hålls den 19:e maj 2022. I år är vi tillbaka med fysisk närvaro på stämman, vilket känns väldigt bra!

Tid: 19:e maj 2022 kl 19.00
Plats: Torestorps Bygdegård, Öxabäcksvägen 25.

Årsmöteshandlingar återfinns här.

Utlämning av hårdvara för Telia gruppavtal

Direkt efter årsstämman kommer hårdvara att delas ut till alla medlemmar som har valt att ansluta sig till det nya gruppavtalet som vi har tecknat med Telia. I gruppavtalet ingår hårdvara (sensor och gateway) för smarta hem. Nytillkomna anslutningar till gruppavtalet erhåller även router och TV box. Därmed är det viktigt att alla som har anslutit sig till Telia gruppavtal kommer till årsstämman.

Alla medlemmar i Torestorps Fiber hälsas varmt välkomna!

Årsstämma 2021

Torestorps Fibers årstämma genomförs på samma sätt som förra året, i och med pandemin och restriktionerna gällande fysiska sammankomster.

För att underlätta genomförandet av årsstämmor för bolag och ekonomiska föreningar, beslutade riksdagen förra året om en ny tillfällig lag, som bland annat innebär utökade möjligheter för styrelser att besluta att medlemmarna kan utöva sin rösträtt per post.

Torestorps Fibers styrelse har beslutat att hålla årsstämman den 22:a juni, men utan fysisk närvaro av medlemmar. Alla medlemmar uppmanas istället inkomma med synpunkter och förslag via e-post eller post samt utnyttja sin rösträtt genom poströstning. Tillvägagångssätt, instruktioner samt dagordning med förslag till beslut förmedlas till samtliga medlemmar via e-post eller post.

Årsmöteshandlingar finns här.

Årsstämma 2020

På grund av rådande situation med Covid19 och restriktioner i fysiska sammankomster för att förhindra smittspridning och värna om riskgrupper, kommer Torestorps Fibers årsstämma i år att genomföras i en annan form än den ordinarie.

För att underlätta genomförandet av årsstämmor för bolag och ekonomiska föreningar, beslutade riksdagen tidigare i år om en ny tillfällig lag, som bland annat innebär utökade möjligheter för styrelser att besluta att medlemmarna kan utöva sin rösträtt per post.

Torestorps Fibers styrelse har beslutat att hålla årsstämman den 24:e juni, men utan fysisk närvaro av medlemmar. Medlemmarna uppmanas istället att inkomma med synpunkter och förslag via e-post eller post samt utnyttja sin rösträtt genom poströstning. Tillvägagångssätt, instruktioner samt dagordning med förslag till beslut förmedlas till samtliga medlemmar via e-post eller post, i de fall e-postadress saknas.

Årsmöteshandlingar finns här.

Årsstämma senareläggs

Med den förhöjda risken av spridning av coronaviruset och utifrån de direktiv som kommer från myndigheter gällande begränsningar i evenemang samt olika åtgärder för att värna om riskgrupper, har Torestorps Fibers styrelse beslutat att senarelägga årsstämman. Årsstämman kommer att genomföras före juni månads utgång och vi skickar ut kallelse när vi bedömer att det är läge att genomföra årsstämman.

Dialog mellan Torestorps Fiber och Marks kommuns kommunalråd gällande affärsdialog

De brister som uppdagats hos Marks kommun gällande arbetet enligt den kommunala bredbandsstrategin och IT-infrastrukturprogram  samt agerandet och förhandlingsmetoderna som förekom i affärsdialogen mellan parterna gällande hyra av svartfiber, är av sådan art att Torestorps Fibers styrelse bedömt att kommunens politiska ledning bör uppmärksammas på förfarandet och händelserna. Styrelsen ställde därför två frågor till Marks kommuns kommunalråd 2019-03-26 för att erhålla deras syn på situationen.

Då styrelsen vill ge en rättvisande bild av situationen och händelseförlopp, delger vi här dialogen mellan Torestorps Fibers styrelse och Marks kommuns kommunalråd, primärt för våra medlemmar men även utifrån den mediala uppmärksamhet som förekommit.

Bakgrunden till förfarandet och de händelser som förekom i affärsdialogen återfinns här. 

Det mail med frågor som Torestorps Fibers styrelse ställde till kommunalråden 2019-03-26, diariefört hos Marks kommun, lyder enligt nedan:

 

Till kommunalråden Lisa Dahlberg och Tomas Johansson

Hej

Vi i Torestorps Fibers styrelse har under en tid haft dialog med Marks kommun och Marks Kraftvärme AB beträffande deras önskemål om att hyra fiber av oss för att möjliggöra fiberanslutningspunkt för Öxabäcks Fiber.

I denna dialog har några mycket anmärkningsvärda situationer uppstått som vi anser att ni bör uppmärksammas på och där vi önskar få svar från er.

1. Hur viktigt anser ni att det är att Marks kommun efterlever de strategier och planer som kommunen har antagit? I Marks kommuns bredbandsstrategi samt i Marks kommuns IT infrastrukturprogram finns tydligt beskrivet kommunens åtagande och ansvar gällande hur kommunen ska agera för att skapa anslutningspunkter för fiberföreningar i bristområden identifierade av Västra Götalandsregionen (Ubit). Se Marks kommuns bredbandsstrategi samt Marks kommuns IT infrastrukturprogram, främst punkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 samt bilaga 3. Marks kommun har i endast ett fall agerat i enlighet med direktiven, trots att det finns fler fall där Marks kommun skulle ha tagit ansvar för byggnation av stamfiber till bristområden. Hos kommunledningen saknas både vilja och förmåga att förstå på vilket sätt kommunen har brustit i sitt åtagande och vilka konsekvenser det har fått. Det finns inte heller någon ambition att lösa situationen på ett ansvarsfullt sätt utifrån de förutsättningar och möjligheter som finns i nuläget.

2. Vad anser ni om att kommunens högsta tjänstemän använder hot och utpressning som medel i sin argumentation för att få igenom sina villkor i en förhandling? Under vårt sista möte, då kommundirektören och Marks Kraftvärmes VD samt tre representanter för Torestorps Fibers styrelse deltog, fördes förhandlingssamtal gällande prisnivå för hyra av svartfiber. Under denna förhandling uttryckte Marks Kraftvärmes VD ett tydligt hot; att de, i egenskap av nätägare, kan sluta att hyra ut fiber till Skanova fram till Torestorp och att Torestorp därmed helt och hållet skulle bli utan fibertillförsel, något som vi borde ta med i beräkningen när vi sätter vår prisnivå. VD:n uttrycker således med all tydlighet, att om vi inte sänker vårt pris till en nivå som han godtar, kan vi räkna med att bli utan fibertillförsel. Kommundirektören verkade på mötet inte se något anmärkningsvärt i detta uttalande, utan avslutade senare mötet med att fråga oss om något av det som vi hört på mötet hade gjort att vi ville ändra vår prisnivå, vilket snarare befäste VD:ns uttalande. Att VD för ett kommunalt bolag använder hot och utpressning i en affärsdialog och att kommundirektören inte reagerar på detta, är oerhört oprofessionellt och helt oacceptabelt. Hot hör inte hemma i en affärsdialog och att kommunens högsta tjänstemän agerar på detta sätt är inget annat än regelvidrigt.

Emotser er respons på dessa frågor och förhållanden. Jag delger er gärna ytterligare information om så önskas.

Med vänliga hälsningar
Gunilla Esbjörnsson
ordförande Torestorps Fiber

 

Efter åtta veckor och två påminnelser om uteblivet svar, erhöll Torestorps Fibers styrelse svar från kommunalråden.

Svaret från kommunalråden, mottaget 2019-05-20, kan du läsa här.

Torestorps Fibers styrelses replik på svaret, skickat 2019-05-22, kan du läsa här.

 

Förhoppningen och förväntningen var att få konkreta svar på de konkreta frågor som ställdes. Dessvärre vet vi fortfarande inte mycket om hur viktigt kommunalråden anser det är att kommunen följer och arbetar operativt utifrån de strategier och program som antas, då deras svar inte innehöll något svar på just den frågan. Man väljer att konstatera att kommunen inte har har hanterat frågan kring bredband på ett optimalt sätt och att de ser en tydlig brist att kommunen inte har följt upp och uppdaterat strategin i tillräcklig omfattning för att nå målet. Att det förekom direkta faktafel i svaret anser vi är illa (se replik i länk ovan). Beträffande VD:ns uttalande så erhöll vi inte heller där något tydligt svar på vad kommunalråden anser om agerandet, utan de sträcker sig till att beklaga att vi uppfattade uttalandet hotfullt och hänvisar till VD:ns ursäkt till styrelsen. Det kan inte nog betonas, att det förekom ingen som helst tveksamhet i avsikten med uttalandet. Att såväl VD som kommunalråd antyder att det istället handlar om missuppfattningar i dialogen och att några fel inte har begåtts, anser vi är beklämmande.

Torestorps Fibers styrelse har i repliken inte ställt några ytterligare frågor och har i nuläget ingen förväntning på ytterligare agerande från vare sig tjänstemän eller politiker.

 

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson, ordförande

 

Rapport från årsstämman

Den 23 april hade Torestorps Fiber årsstämma i Torestorps bygdegård. Årsmötesprotokoll finns tillsammans med övriga årsmöteshandlingar publicerade här.

Årsmötet föregicks av att ordförande redogjorde för pågående arbete och redogörelse av föreningens ekonomiska läge:

 • Ansökningar om utbetalning av stöd har slutförts i den mån det är möjligt innan slutredovisning genomförts. Arbetet med slutredovisning pågår. Vi har erhållit 80% av beviljat stöd, resterande 20% kan ansökas om och utbetalas när slutredovisningen är klar. Viss reservation för avdrag finns, om vi på något sätt inte har uppfyllt samtliga bidragsregler. I nuläget finns inget som pekar på att vi kommer att få några avdrag.
 • Förvaltningsplan (2018-2023) har tagits fram, vilket även ingår i kraven på slutredovisning.
 • Uppdatering av kartor i markupplåtelseavtal pågår för att säkerställa att alla kartor med fibersträckans dragening är korrekta utifrån slutfört arbete. Samtliga berörda markägare erhåller ny kartbilaga till befintligt avtal. I vissa fall förekommer ändringar, i vissa fall inte, alla kommer dock att erhålla nya kartbilagor.
 • Förfrågan om efteranslutningar till fibernätet inkommer löpande. Beräkning på kostnad för anslutning görs och kommuniceras till intressent. Anslutning sker enligt självkostnadsprincip. I och med att kostnaderna i de flesta fall blir höga, är det få efteranslutningar som genomförs.
 • Föreningens ekonomiska läget är stabilt. Vi kommer planenligt att ha betalat av blancolånet 2020-12-31.
 • Redogörelse för affärsdialogen med Marks kommun och Marks Kraftvärme.

Efter ordförandes redogörelse genomfördes årsmötet, protokoll finns här.