Tidsplan

Här kan du följa projektets fortskridande, såväl framåt som bakåt i tid. Tidsplanen revideras löpande beroende på ändrade förutsättningar, t ex beroende på vinterförhållanden och förekomst av tjäle.

Tidsplan 2017

Nedanstående schema för 2017 innehåller de arbeten som är mest relevanta för Torestorps Fibers medlemmar att känna till.

Observera att ändringar i tidsplanen kan komma att göras vid ett flertal tillfällen och att den således inte ska ses som en definitiv plan. Nedanstående schema gäller under optimala förutsättningar.

Tidsplan 2017 uppdaterad 2017-09-28. Förändringar mot tidigare version: Det som tidigare var område norr, är nu uppdelat i norr och väster. Karta över hur uppdelningen ser ut hittar du här. Uppdaterade driftsättningsdatum.

Klicka på bilden för att förstora

Tidsplan 2013 – 2016

Nedanstående punkter omfattar ett urval av de mest väsentliga delarna av tids- och aktivitetsplanen som togs fram vid projektstart. Styrelsens ursprungliga tidsplan har reviderats ett flertal gånger pga av återkommande förseningar i bidragsbesluten.

26 september 2013. Stormöte där alla invånare inom Torestorps Fibers geografiska område bjudits in och där resultatet av förstudien redovisas.
Resultatet av mötet: Närvarande på mötet beslutar enhälligt att genomföra utbyggnaden och bilda Torestorps Fiber Ekonomisk Förening.

September 2013- april 2016 Aktiv värvning av fler medlemmar.

Oktober 2013 Torestorps Fiber ekonomisk förening bildas.

9 april 2014 Stormöte, där styrelsen informerar om projektet. Fiberföreningens medlemmar fattar beslut om huruvida vi ska genomföra fibernätsutbyggnaden. Enligt stadgarna är detta ett beslut som måste fattas av medlemmarna.
Resultatet av mötet: Enhälligt beslut tas att genomföra fibernätsutbyggnaden.

September 2014: Jordbruksverket öppnar upp programmet för bidragsansökan. Torestorps Fiber skickar in bidragsansökan  i början av oktober.

Tredje kvartalet 2014- första kvartalet 2015 Arbete med upphandling av totalentreprenad för byggnation av passivt fibernät (projektör, systemleverantör, gräventreprenad). Anbudsförfrågan skapas i samarbete med anlitad konsult.

April 2015 och framåt Anslutningsavtal tecknas med föreningens medlemmar.

Maj – oktober 2015 Upphandling av totalentreprenad för byggnation av passivt fibernät. Annonsering på Opic, utvärdering, beslut.

December 2015 – mars 2016 Detaljprojektering.

April – november 2016 samkanalisation med Vattenfall.

April 2016 Besked från länsstyrelsen beträffande beslut på bidragsansökan.

April- maj 2016 Markavtal tecknas med alla markägare där grävning kommer att ske.

April- oktober 2016 Upphandling av kommunikationsoperatör. Annonsering på Opic, utvärdering, beslut.

15 augusti 2016 Grävstart

15 augusti 2016  start grävning tätort

oktober 2016 start grävning område landsbygd öster

2017: se ovanstående schema.

Torestorps Fibers styrelse tog vid projektets början fram en tids- och aktivitetsplan över projektet för att kunna ha ett bra grepp om hela projektet, säkerställa att inga viktiga delar glöms bort och för att kunna driva projektet framåt på ett effektivt sätt. Tids- och aktivitetsplanen innehåller projektets alla olika aktiviteter, etapper och delmål. Ovanstående punkter är ett urval av innehållet i tidsplanen. I samband med byggstart, tog våra enterprenörer fram en komplett tids- och aktivitetsplan. Ovanstående schema innehåller valda delar av denna.