Anslutning av fastighet

Hela bredbandsnätet är nu färdigbyggt och driftsatt. Om du är intresserad av anslutning av fastighet framgent, kontakta styrelsen via e-post styrelsen@torestorpsfiber.se.  

Det är möjligt att ansluta ytterligare fastigheter till nätet inom Torestorps Fibers befintliga geografiska område. Kostnaden för anslutning är enligt självkostnadsprincip, där man betalar ordinarie insats i den ekonomiska föreningen, 26 000 kr, samt upp till den faktiska kostnadsnivån avseende material- och arbetskostnader. Lägsta belopp för efteranslutning utöver insats är 6500 kr. Betalningsvillkor; se anslutningsavtal i länk nedan.

Kostnaden för efteranslutning kan variera variera beroende på var närmsta möjliga anslutningspunkt finns.

För att kunna ansluta din fastighet till fibernätet, ska du vara medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening.

Här hittar du medlemsansökan för ny medlem som ska ansluta ny fastighet. Fyll i medlemsansökan och skicka till nedanstående adress om du är intresserad av att ansluta din fastighet.

Här hittar du anslutningsavtalet. Efter dialog med styrelsen och klartecken på anslutning av fastighet, tecknas anslutningsavtal. Avtalet skrivs ut i två exemplar, en till vardera part. Fyll i båda och skicka till nedanstående adress. Du får därefter tillbaka ditt exemplar undertecknat av Torestorps Fibers firmatecknare.

Ansökningsblankett och anslutningsavtal skickas till:

Torestorps Fiber
c/o Mattias Andersson
Hägghult 2
511 93 Torestorp

Ägarbyte

Det är mycket viktigt att följa direktiven som gäller då fastighet byter ägare. Om inte avtal beträffande överlåtelse av andel i Torestorps Fiber tecknas vid ägarbyte, kommer tidigare ägare att fortsätta vara andelsägare i föreningen och ha kvar ansvar och betalningsförpliktelser. Läs mer här hur du ska göra vid ägarbyte.

Utträde ur föreningen

Vad som gäller vid utträde ur föreningen regleras i anslutningsavtal, föreningens stadgar och lagen om ekonomisk förening. Om medlem vill gå ur föreningen ska en skriftlig uppsägning av medlemskapet ha inkommit till styrelsen senast 3 månader före räkenskapsårets slut. Utträde ur förening sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §9)

Medlems utträde ur föreningen medför inte rätt till återbetalning av insats (se anslutningsavtal punkt 9). Som andelsägare i den ekonomiska föreningen, erhålls utbetalning av medlemmens andel vid utträde i enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar. Nivån på andelen baseras på föreningens kapital enligt balansräkning vid tid för avgången. Eventuell utbetalning sker 1 år efter medlems avgång.  (Se Lagen om ekonomiska föreingar 10 kap. 11 §  samt Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §6)

Ur Lagen om ekonomiska föreningar, 10 kap 11§:
”Det belopp som betalas ut får inte överstiga den del av föreningens eget kapital som avser medlemmen i förhållande till övriga medlemmar. I det sammanhanget ska föreningens eget kapital beräknas enligt den senast fastställda balansräkningen vid den tidpunkt då medlemskapet upphör. Vid beräkningen ska reservfonden, uppskrivningsfonden, kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna inte räknas med.”

Torestorps Fibers stadgar hittar du här, samt i menyn under Styrelsen- Stadgar.

Lagen om ekonomiska föreningar hittar du här.