Årsstämma 2021

Även detta år medför pandemin och restriktionerna gällande fysiska sammankomster att årsstämman genomförs i annan form än den ordinarie.

För att underlätta genomförandet av årsstämmor för bolag och ekonomiska föreningar, beslutade riksdagen förra året om en ny tillfällig lag, som bland annat innebär utökade möjligheter för styrelser att besluta att medlemmarna kan utöva sin rösträtt per post.

Torestorps Fibers styrelse har beslutat att hålla årsstämman den 22:e juni, men utan fysisk närvaro av medlemmar. Alla medlemmar uppmanas istället inkomma med synpunkter och förslag via e-post eller post samt utnyttja sin rösträtt genom poströstning. Tillvägagångssätt, instruktioner samt dagordning med förslag till beslut förmedlas till samtliga medlemmar via e-post eller post.

Handlingar:

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse