Information för markägare

Våren 2016 skickades  skickades markupplåtelsavtal samt bilaga karta (lantmäteriet) över berört område där nätets sträckning är markerad. I de fall markägare har synpunkter på nätets sträckning, försöker vi hitta en lösning som är acceptabel för alla parter. Vi är måna om att ha en bra dialog med alla berörda markägare beträffande markupplåtelse och nätets sträckning och uppmanar markägare att kontakta styrelsen om det föreligger minsta oklarhet eller tveksamhet.

Vår absoluta målsättning är kanalisationens sträckning vara helt klargjord i god tid innan schaktning påbörjas. I vissa undantagsfall kan det dock förekomma sena justeringar, men även då ska de givetvis göras i samråd med markägaren. Arbetsbelastningen och tempot är högt, så om vi i några fall släpar efter med kommunikationen, ber om förståelse och överseende för detta.

Tidsplan

I tidsplanen kan du se när schaktning planeras i ditt område, här hittar du tidsplanen.

En korttidsplanering för var grävning kommer att ske den närmsta fyraveckorsperioden hittar du i menyn ”Vad är på gång?”.

Viktigt att tänka på inför grävning

När grävning påbörjas i ditt område, tänk på att:

  • se till att du ha märkt ut eventuella egna ledningar som t ex sommarvatten, egna elledningar, som finns i marken innan grävlaget kommer.
  • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
  • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är på plats, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Avtalsvillkor

Det utgår ingen intrångsersättning för markupplåtelse. Det är allmänt vedertaget bland fiberföreningar att inte betala ut intrångsersättning, då fibernätsbyggnationen sker utifrån lokala initiativ och är en insats som är till nytta för alla i området.

Här kan du ta del av markupplåtelseavtalet som reglerar rättigheter och skyldigheter för ledningsägaren respektive fastighetsägaren samt vad som i övrigt gäller beträffande upplåtelse av mark.

Schaktmetoder

Vilken schaktmetod och vilka maskiner som kommer att användas kommer att variera beroende på vilken typ av mark det gäller. På landsbygden kommer plöjning att vara det främsta alternativet där det är möjligt. Där plöjning inte är möjligt är det grävning som gäller. I tätorten kommer vissa villatomter att beröras av schaktning för matarkablar. Här kommer betydligt mindre maskiner att användas för att åverkan på tomten ska bli så liten som möjligt.

Schaktmassor

Det kommer att bli en del schaktmassor som kommer att forslas bort. Är du intresserad av att ta emot schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Kontakta styrelsen

Har du några frågor angående markupplåtelse och avtal, kontakta:
Enar Larsson, tel 070 540 89 86, e-post: enar@torestorpsfiber.se
Gunilla Esbjörnsson, tel 0735 34 00 50, e-post: gunilla@torestorpsfiber.se