Utträde ur föreningen, vad gäller?

På informationsmötet i april uppkom frågan om vad som gäller vid utträde ur föreningen. För att allt ska hanteras korrekt har vi låtit Coompanion och deras jurister granska våra avtal, stadgar samt klargöra vad som gäller enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Om en medlem vill gå ur föreningen ska en skriftlig uppsägning av medlemskapet ha inkommit till styrelsen senast 3 månader före räkenskapsårets slut. Utträde ur förening sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §9)

Beträffande återbetalning av insats, sker återbetalning 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §6)

Ur Lagen om ekonomiska föreningar, 4 kap 1§:
”En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens eget kapital ska det bortses från uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna.”

Enligt våra anslutningsavtal har medlem inte rätt till återbetalning av insats (Se Avtal för fastighetsanslutning för medlemmar i Torestorps Fiber ekonomisk förening, punkt 9). Enligt Coompanion och tillfrågade jurister äger stadgar och lag företräde framför avtal, därmed är det alltså stadgarna och lagen som gäller. Nivån på belopp som återbetalas beräknas således utifrån föreningens kapital enligt balansräkning vid tid för avgången och är inte likställt med nivån på inbetald insats.

Torestorps Fibers stadgar hittar du här, samt i menyn under Styrelsen- Stadgar.

Lagen om ekonomiska föreningar hittar du här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *