Dialog mellan Torestorps Fiber och Marks kommuns kommunalråd gällande affärsdialog

De brister som uppdagats hos Marks kommun gällande arbetet enligt den kommunala bredbandsstrategin och IT-infrastrukturprogram  samt agerandet och förhandlingsmetoderna som förekom i affärsdialogen mellan parterna gällande hyra av svartfiber, är av sådan art att Torestorps Fibers styrelse bedömt att kommunens politiska ledning bör uppmärksammas på förfarandet och händelserna. Styrelsen ställde därför två frågor till Marks kommuns kommunalråd 2019-03-26 för att erhålla deras syn på situationen.

Då styrelsen vill ge en rättvisande bild av situationen och händelseförlopp, delger vi här dialogen mellan Torestorps Fibers styrelse och Marks kommuns kommunalråd, primärt för våra medlemmar men även utifrån den mediala uppmärksamhet som förekommit.

Bakgrunden till förfarandet och de händelser som förekom i affärsdialogen återfinns här. 

Det mail med frågor som Torestorps Fibers styrelse ställde till kommunalråden 2019-03-26, diariefört hos Marks kommun, lyder enligt nedan:

 

Till kommunalråden Lisa Dahlberg och Tomas Johansson

Hej

Vi i Torestorps Fibers styrelse har under en tid haft dialog med Marks kommun och Marks Kraftvärme AB beträffande deras önskemål om att hyra fiber av oss för att möjliggöra fiberanslutningspunkt för Öxabäcks Fiber.

I denna dialog har några mycket anmärkningsvärda situationer uppstått som vi anser att ni bör uppmärksammas på och där vi önskar få svar från er.

1. Hur viktigt anser ni att det är att Marks kommun efterlever de strategier och planer som kommunen har antagit? I Marks kommuns bredbandsstrategi samt i Marks kommuns IT infrastrukturprogram finns tydligt beskrivet kommunens åtagande och ansvar gällande hur kommunen ska agera för att skapa anslutningspunkter för fiberföreningar i bristområden identifierade av Västra Götalandsregionen (Ubit). Se Marks kommuns bredbandsstrategi samt Marks kommuns IT infrastrukturprogram, främst punkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 samt bilaga 3. Marks kommun har i endast ett fall agerat i enlighet med direktiven, trots att det finns fler fall där Marks kommun skulle ha tagit ansvar för byggnation av stamfiber till bristområden. Hos kommunledningen saknas både vilja och förmåga att förstå på vilket sätt kommunen har brustit i sitt åtagande och vilka konsekvenser det har fått. Det finns inte heller någon ambition att lösa situationen på ett ansvarsfullt sätt utifrån de förutsättningar och möjligheter som finns i nuläget.

2. Vad anser ni om att kommunens högsta tjänstemän använder hot och utpressning som medel i sin argumentation för att få igenom sina villkor i en förhandling? Under vårt sista möte, då kommundirektören och Marks Kraftvärmes VD samt tre representanter för Torestorps Fibers styrelse deltog, fördes förhandlingssamtal gällande prisnivå för hyra av svartfiber. Under denna förhandling uttryckte Marks Kraftvärmes VD ett tydligt hot; att de, i egenskap av nätägare, kan sluta att hyra ut fiber till Skanova fram till Torestorp och att Torestorp därmed helt och hållet skulle bli utan fibertillförsel, något som vi borde ta med i beräkningen när vi sätter vår prisnivå. VD:n uttrycker således med all tydlighet, att om vi inte sänker vårt pris till en nivå som han godtar, kan vi räkna med att bli utan fibertillförsel. Kommundirektören verkade på mötet inte se något anmärkningsvärt i detta uttalande, utan avslutade senare mötet med att fråga oss om något av det som vi hört på mötet hade gjort att vi ville ändra vår prisnivå, vilket snarare befäste VD:ns uttalande. Att VD för ett kommunalt bolag använder hot och utpressning i en affärsdialog och att kommundirektören inte reagerar på detta, är oerhört oprofessionellt och helt oacceptabelt. Hot hör inte hemma i en affärsdialog och att kommunens högsta tjänstemän agerar på detta sätt är inget annat än regelvidrigt.

Emotser er respons på dessa frågor och förhållanden. Jag delger er gärna ytterligare information om så önskas.

Med vänliga hälsningar
Gunilla Esbjörnsson
ordförande Torestorps Fiber

 

Efter åtta veckor och två påminnelser om uteblivet svar, erhöll Torestorps Fibers styrelse svar från kommunalråden.

Svaret från kommunalråden, mottaget 2019-05-20, kan du läsa här.

Torestorps Fibers styrelses replik på svaret, skickat 2019-05-22, kan du läsa här.

 

Förhoppningen och förväntningen var att få konkreta svar på de konkreta frågor som ställdes. Dessvärre vet vi fortfarande inte mycket om hur viktigt kommunalråden anser det är att kommunen följer och arbetar operativt utifrån de strategier och program som antas, då deras svar inte innehöll något svar på just den frågan. Man väljer att konstatera att kommunen inte har har hanterat frågan kring bredband på ett optimalt sätt och att de ser en tydlig brist att kommunen inte har följt upp och uppdaterat strategin i tillräcklig omfattning för att nå målet. Att det förekom direkta faktafel i svaret anser vi är illa (se replik i länk ovan). Beträffande VD:ns uttalande så erhöll vi inte heller där något tydligt svar på vad kommunalråden anser om agerandet, utan de sträcker sig till att beklaga att vi uppfattade uttalandet hotfullt och hänvisar till VD:ns ursäkt till styrelsen. Det kan inte nog betonas, att det förekom ingen som helst tveksamhet i avsikten med uttalandet. Att såväl VD som kommunalråd antyder att det istället handlar om missuppfattningar i dialogen och att några fel inte har begåtts, anser vi är beklämmande.

Torestorps Fibers styrelse har i repliken inte ställt några ytterligare frågor och har i nuläget ingen förväntning på ytterligare agerande från vare sig tjänstemän eller politiker.

 

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson, ordförande

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *