Rapport från årsstämman

Den 23 april hade Torestorps Fiber årsstämma i Torestorps bygdegård. Årsmötesprotokoll finns tillsammans med övriga årsmöteshandlingar publicerade här.

Årsmötet föregicks av att ordförande redogjorde för pågående arbete och redogörelse av föreningens ekonomiska läge:

  • Ansökningar om utbetalning av stöd har slutförts i den mån det är möjligt innan slutredovisning genomförts. Arbetet med slutredovisning pågår. Vi har erhållit 80% av beviljat stöd, resterande 20% kan ansökas om och utbetalas när slutredovisningen är klar. Viss reservation för avdrag finns, om vi på något sätt inte har uppfyllt samtliga bidragsregler. I nuläget finns inget som pekar på att vi kommer att få några avdrag.
  • Förvaltningsplan (2018-2023) har tagits fram, vilket även ingår i kraven på slutredovisning.
  • Uppdatering av kartor i markupplåtelseavtal pågår för att säkerställa att alla kartor med fibersträckans dragening är korrekta utifrån slutfört arbete. Samtliga berörda markägare erhåller ny kartbilaga till befintligt avtal. I vissa fall förekommer ändringar, i vissa fall inte, alla kommer dock att erhålla nya kartbilagor.
  • Förfrågan om efteranslutningar till fibernätet inkommer löpande. Beräkning på kostnad för anslutning görs och kommuniceras till intressent. Anslutning sker enligt självkostnadsprincip. I och med att kostnaderna i de flesta fall blir höga, är det få efteranslutningar som genomförs.
  • Föreningens ekonomiska läget är stabilt. Vi kommer planenligt att ha betalat av blancolånet 2020-12-31.
  • Redogörelse för affärsdialogen med Marks kommun och Marks Kraftvärme.

Efter ordförandes redogörelse genomfördes årsmötet, protokoll finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *