Schaktarbete v 5- 8

Nu startas schaktarbetet upp i område landsbygd norr samt slutförs i område öster. Ett arbetslag påbörjar arbetet i norr och när schaktningen i område öster är klart, flyttar de över till norra delen. Två arbetslag kommer alltså att jobba där parallellt.

Tätorten: Schaktning i tätorten är nu i det närmsta slutförd.

Landsbygd Öster: Schaktning kommer att pågå från Fönhult till Hultaberg, dvs allt kvarvarande område i område öster.

Landsbygd Norr/Väster: Schaktning påbörjas och kommer i februari att pågå omkring Örby- Sund, Ramsholmen, Tån, Töresvik, Mossöa, Harsås, Varevik, Magerhult, Hägghult och eventuellt Hökaviken.

Nya rutiner

Våra entreprenörer kommer från och med nu att markera kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas innan schaktning påbörjas. Om ni märker att stakkäpparna har placerats på annat sätt än vad som överenskommits enligt markupplåtelseavtalen eller om ni har andra synpunkter beträffande den föreslagna sträckningen, kontakta styrelsen, se kontaktuppgifter nedan.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. (Det finns några kartbilagor som kommer att skickas ut inom kort, så har ni inte fått dem än är de på väg.) I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

2 tankar kring ”Schaktarbete v 5- 8

  1. Gunilla

   Tån ingår givetvis i område norr och omfattas av den här etappen. Är nu tillagt, ursäkta missen!

   /Gunilla
   ordf Torestorps Fiber

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *