Klargörande beträffande gräventreprenör

Som många säkert har uppmärksammat, har grävstarten varit något turbulent. För att ge en korrekt bild över vad som har inträffat kommer här ett klargörande från Torestorps Fibers styrelse.

Det företag som har utfört merparten av grävarbetet i samhället är en underentreprenör, Trix AB, som har tillkommit utan styrelsens vetskap. När vi uppmärksammade detta, tog vi omgående upp detta med vår huvudentreprenör Kewab och deras underentreprenör Jordells. Om en underentreprenör anlitas ska detta enligt vårt kontrakt ske i samråd med beställaren och godkännas av densamma. Väldigt snart kunde vi också konstatera att arbetet inte genomfördes fackmannamässigt och att det förekom många brister i utförandet. Styrelsen beslutade därför på styrelsemöte den 13 september att inte acceptera att Trix AB skulle fortsätta som underentreprenör i vårt projekt, vilket vi meddelade Kewab och Jordells på byggmötet den 14 september. Från och med den 15 september utför Trix AB inget mer arbete i Torestorp. Kontroll på utfört arbete kommer att utföras och de brister som föreligger kommer att åtgärdas som garantiarbete. Det innebär att hela eller delar av kanalisationen i tätorten kan komma att göras om.

Många boende i Torestorp lär ha noterat att polisbilar har cirkulerat i samhället de senaste dagarna. Exakt vad det handlar om har vi inte insyn i, mer än att det föreligger brottsmisstankar mot Trix AB.

Efter samtal med Jordells ledning om det inträffade, står det klart att det här är en mycket exceptionell situation. Jordells efterforskningar beträffande Trix AB gav bilden av att det var ett seriöst företag, vilket senare visade sig inte vara fallet. Jordells och Kewab försäkrar att de kommer att göra allt för att det fortsatta arbetet ska bli exemplariskt utfört och beklagar djupt det inträffade. Jordells kommer att omdisponera sina egna resurser för att grävningen ska kunna genomföras på bästa sätt. Torestorps Fibers styrelse har därmed fullt förtroende för att de kommer att utföra sin entreprenad som avtalat och med ett gott resultat.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *