Rapport från informations- årsmötet 21 april

Bygdegården var fylld till bristningsgränsen när Torestorps Fiber hade informations- och årsmöte den 21 april. Fantastiskt roligt att se så stort intresse!

2015-04-21_arsmote_webb

Viktigt att tänka på nu är att alla som vill ansluta sig till fibernätet skickar in sitt anslutningsavtal som styrelsen skickat till alla medlemmar via post. Vi vill gärna ha in avtalet senast den 1 maj. Samtidigt ska den första delen av insatsen betalas samt medlemskap för 2015, dvs sammanlagt 6100 kr.

Här följer en rapport från mötet:

Torestorps Fibers ordförande Gunilla Esbjörnsson inledde kvällen med att berätta vad som har gjorts sen senaste stormötet, aktuellt läge och hur upplägget framåt i tid ser ut.

Bidragsförfarandet

För den nya programperioden 2014-2020, beslutade den förra regeringen att avsätta 3,25 miljarder kr för att stötta fibernätsutbyggnaden på landsbygden, vilket är betydligt mer än i den förra programperioden. Dessa pengar kanaliseras via länsstyrelserna där fiberföreningarna söker bidrag för sin fibernätsutbyggnad.

Mycket skiljer sig i den nya programperioden jämfört med den tidigare. T ex behandlas bidragsansökningarna enligt en poängsättnings- och viktningsmetod, vilken syftar till att de fiberföreningar som har bäst förutsättningar att genomföra fiberprojektet med gott resultat, är de som får bidrag beviljat först. Nytt är även att bidrag ges även för tätort. Revidering 6/5: Reglerna har ändrats igen. Tätorter (enligt SCB:s definition av tätort) omfattas inte av bredbandsstödet. Denna ändring kom i april 2015.

Torestorps Fibers styrelse lämnade in bidragsansökan i oktober 2014, strax efter ansökningsperioden öppnades. Men eftersom direktiven ännu inte är helt spikade, kommer kompletteringar och justeringar att göras i princip fram till dess att länsstyrelsen fattar beslut om bidrag.

Tidsplanen för bidragshanteringen är att EU-kommissionen förväntas godkänna det svenska landsbygdsprogrammet, varifrån bidragspengarna kommer, i juni. Därefter kan länsstyrelserna börja gå igenom alla ansökningar och räknar med att fatta beslut om bidrag i september 2015.
Innan vi kan börja gräva och därmed dra på oss kostnader, bör vi ha bidragsansökan beviljad. Så som ansökningskriterierna ser ut just nu, erhåller Torestorps Fiber maxpoäng på alla delar, vilket talar för att vi bör få vår ansökan beviljad i september.

Medlemmar

Torestorps Fiber har idag 342 medlemmar som tillsammans anmält 363 fastigheter. Totalt antal fastigheter i området är strax över 600, varav drygt 400 är året runtbostäder. Det gör att vi har en anslutningsgrad på drygt 85%, baserat på åretruntboende. I bidragsansökan anges endast året runtboende, därmed är det denna siffra som är mest intressant. Vi får dock bidrag även för fritidsfastigheter, men de ingår inte i poängsättningssystemet.

Upphandling

Ett annat stor arbetsområde för styrelsen är upphandlingen. Vi kommer att upphandla totalentreprenad för projektet, dvs projektering, grävning, material, blåsning av fiber. Upphandlingen är oerhört omfattande och det är förstås mycket viktigt att den görs helt korrekt. Styrelsen beslutade därför att köpa in konsulthjälp för detta, vilket har visat sig vara ett mycket klokt beslut.

Upphandlingsunderlagen är i det närmsta klara och vi räknar med att annonsera och börja ta in anbud i början av maj. Upphandlingen ska ligga ute 3-5 veckor. Vi räknar med att ha utvärderat inkomna anbud och fattat beslut om vinnande anbudsgivare före semesterperioden. På så sätt är vi helt klara för att köra igång när vi förhoppningsvis får ett positivt beslut på vår bidragsansökan i september.

Vattenfall

Vattenfall kommer att gräva ner sina kvarvarande luftburna ledningar med start i slutet av sommaren. Styrelsen har löpande kontakt med Vattenfall och det är klart att vi kommer att samkanalisera med dem för att hålla nere våra grävkostnader. Det är med anledning av detta som vi nu behöver få in den första delen av insatsen så att vi har kapital att köpa slang för.
Var Vattenfall kommer att gräva, framgår av kartan över grovprojekteringen som du hittar här (versionen som visas i Google Earth). De rödmarkerade sträckorna är Vattenfalls grävning där vi kommer att samkanalisera.

Kostnader

Kostnaderna för fibernätet som varje medlem har består av följande delar:

Medlemsavgift: 100 kr/år

Insats: Max 20 000 kr. Maxtaket beslutades av medlemmarna på medlemsstämma 9 april 2014. Den slutliga kostnaden beror på hur många som väljer att ansluta sig. Ju fler som ansluter sig, desto lägre blir insatsen per fastiget. Kostnadskalkylen som låg till grund för beslut om maxtak, baserades på de förra bidragsreglerna. Nu får vi även bidrag för tätort, vilket är positivt för kostnadsnivån. Vidare fanns inte samkanalisering med Vattenfall med i de uträkningarna, eftersom det har tillkommit senare. Även detta påverkar naturligtvis kostnaderna i en positiv riktning.

Kostnad för tjänsteutbud: Kostnadsnivån för detta varierar beroende på vilket utbud man vill ha. T ex om man vill ha bredbandsuppkoppling, telefoni och TV, eller bara en eller ett par av dessa alternativ. Likaså väljer man hur omfattande utbud av TV-kanaler man vill ha.

Eventuell nätavgift för underhåll av nätet: Exakt hur det kommer att se ut vet vi först när det blir dags att teckna avtal med kommunikationsoperatör. Det finns olika varianter på hur finansiering av underhåll av nätet görs. Dock handlar detta om en mindre summa.

Markavtal

Avtal kommer att tecknas med alla berörda markägare där det ska grävas. De första avtalen kommer att skickas ut under sommaren (gäller markägare som berörs av Vattenfalls grävning).

Tidsplan

Väsentliga delar ur projektets tidsplan:

maj: Upphandlingen ligger ute
juni: beslut om vinnande anbudsgivare
september: länsstyrelsen beslutar vilka föreningar som får bidrag i denna omgång
september – oktober: detaljprojektering vilken genomförs av projektören i samverkan med styrelsen. Därefter grävstart.
hösten 2015 med fortsättning 2016: grävning, därefter blåsning av fiber
tredje kvartalet 2016: Driftsättning. Dokumentation, registrering, slutbesiktning.

Områdesombud

För att styrelsen ska kunna ha närmre kontakt med områdets olika delar, har vi beslutat att utse områdesombud. Dessa kommer att vara behjälpliga med att få in avtal samt ha koll på om fastigheter byter ägare. Ett antal områdesombud hade utsetts redan innan mötet. På mötet kompletterades listan för att till slut se ut enligt följande:

Hyltenäs – Janne Nolin
Kammarholmen, Sund – Marianne Karlsson
Tån, Hökaviken, Harsås, Törsvik – Göran Weiler
Ramsholmen, Sund (Örby) – Karin Magnusson
Bäckäng, Röllese, Strömmen – Sune Andersson
Varevik, Magerhult, Getabo – Mattias Andersson
Fönhult, Broken, Hultaberg – Pär Lunnefors
Sansered, Kårte, Hägnen – Monica Redlund
Skogsbygden – Johan Eliasson
Heden, Vik – Stig Karlsson
Byn – Nedre – Andreas Redlund
Byn – Övre – Martin Andersson

Frågestund

Alla närvarande hade nu möjlighet att ställa frågor till styrelsen som besvarade dessa efter bästa förmåga. Dessa frågor och svar kan du läsa under rubriken ”Frågor och svar” i menyn eller klicka här.

Det fanns önskemål om att få veta mer om tjänsteleverantörers olika varianter av utbud, vilket vi lovade att publicera på hemsidan. Mer information om detta kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Årsmötet

Efter frågestunden genomfördes årsmötet under ledning av Göran Weiler.
Protokollet från årsmötet hittar du här.

 

Styrelsen tackar för det stora intresset och den fantastiska uppslutningen till mötet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *