Schaktarbete september – oktober

Vi går nu in i sluttampen med schaktningen. De tre arbetslagen är jobbar på i det södra området. 

Landsbygd söder: Schaktning pågår i Slåbo, Sjöryd, Vallsås samt sträckor längs Kungsätersvägen.

Landsbygd öster: Schaktning i Backa Nedre, Öxabäck (nytillkomna medlemmar).

Blåsning av fiber pågår löpande i takt med att sträckor blir klara. Observera att alla nu ska ha  grävt ner slang på tomt. Om blåsning ej kan genomföras p.g.a. att medlem ej har grävt ner slang i tid för skarvning och blåsning, kommer medlem att debiteras de merkostnader som uppstår.

Rutiner inför grävning

När det finns behov, stakas sträckan innan schaktning. Entreprenörerna markerar då kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

  • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
  • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
  • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
  • kan du ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *