Summering av informationsmötet den 12 april

Den 12 april hölls informations- och årsmöte i Torestorps bygdegård. Mötet var mycket välbesökt och intresset för projektet är helt klart stort.

Under rubriken ”Årsmöte och infomöte 2016” i menyn finns styrelsens verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport, revisionsberättelse samt dagordning för årsmötet. Så snart årsmötesprotokollet är justerat och undertecknat kommer även det att publiceras där.

bygdegarden2

Bygdegården var fullsatt till sista plats med intresserade åhörare.

Här följer en summering av informationsmötet

Styrlseordförande Gunilla Esbjörnsson berättade om arbetet under det gångna året

Upphandling av totalentreprenad genomfördes under våren sommaren 2015 i enlighet med Jordbruksverkets bidragsföreskrifter och principerna för LOU. Anbudsförfrågan låg ute under maj- juni och under sommaren utvärderades de inkomna anbud som uppfyllde ställda skallkrav. I utvärderingen tillämpades en poängsättningsprincip, där varje kriterie poängsattes och viktades. Kriterierna som bedömdes var pris och kommersiella villkor, tekniskt utformning/kvalitet, erfarenhet och referenser, organisation och resurser, igångsättningstid och färdigställande tid. Styrelsen träffade även anbudsgivarna vid separata tillfällen under sommaren. Efter ett omfattande utvärderingsarbete stod det klart att vinnande anbudsgivare blev KEWAB AB med Bravida som underentreprenör. Kontrakt tecknades med KEWAB AB i oktober.

Då upphandlingsarbetet påbörjades, var planen att grävning skulle påbörjas under hösten 2015. Men på grund av ytterligare förseningar av bidragsbeslut och allmän osäkerhet i bidragsförfarandet, blev grävstarten framskjuten. Däremot genomfördes detaljprojekteringen under december- mars.

bygdegarden_gunillaBidragshanteringen har som bekant blivit en mycket utdragen historia. Det som har hänt är att landsbygdsprogrammet godkändes av EU-kommissionen i maj 2015, vilket möjliggjorde att bidragsföreskrifterna kunde färdigställas. Dessa offentliggjordes i september. Dock hade Konkurrensverket synpunkter på delar av föreskrifterna, varpå Jordbruksverket fick dra tillbaka dem och skriva om vissa delar. Bidragsföreskrifterna godkändes slutligen i december. Nu skulle länsstyrelserna kunna handlägga bidragsansökningarna och börja delge beslut. Det omöjliggjordes dock av brister i IT systemen, vilka åtgärdades förs i mitten av mars 2016. I slutet av mars kunde länsstyrelsen Västra Götaland presentera de första bidragsbesluten. 16 fiberföreningar fick då sina bidragsansökningar beviljade. Torestorps Fiber var inte med bland dessa 16, men vi har goda förhoppningar om att komma med i nästa beslutsomgång i slutet av april.

I övrigt har hela bidragshanteringen genomsyrats av en mängd försvårande omständigheter så som förändringar i tidigare delgivna regler, oklarheter i tolkningar av bidragsföreskrifterna, omfattande kompletteringar som ska tillföras bidragsansökan samt därtill stora brister i ansökningsprogrammet. Detta har naturligtvis gjort hela bidragsprocessen oerhört arbetskrävande och svårarbetad.

I vilken ordning som bidragsansökningarna ska handläggas och beslutas om, styrs av en poängsättningsmodell, där föreningar med högst antal poäng blir behandlade först. Torestorps Fiber har en fullpoängsansökan (500 poäng) vilket gör att vår ansökan kommer att vara bland de första som behandlas och beslutas om.

Kriterierna som styr poängsättningen är:

  • Antal möjliga anslutningar till nätet (åretruntboenden i glesbygd). För att uppnå maxpoäng ska det finnas minst 200 möjliga anslutningar. Torestorps Fiber har 250 och erhåller därmed maxpoäng.
  • Projektet ska ha hög anslutningsgrad till nätet. Dvs hur många tror man har anslutit säg till nätet vid projektets avslut. För att uppnå maxpoäng ska man uppnå 85%. En avvikelse på 10 procentenheter tillåts utan att avdrag  på bidrag görs. Torestorps Fiber har i dagsläget ingångna anslutningsavtal med 76% av åretruntboende på glesbygdsdelen, vilket gör att vi har kunnat uppge 86% anslutningsgrad utan att riskera avdrag och uppnår således maxpoäng.
  • Kunskap, kompetens och kapacitet att genomföra investeringen. I projektet ska det finnas utsedd projektledare, ekonomiansvarig, upphandlingskunnig, person med relevant teknisk kunskap samt finansieringsplan som tryggar likviditeten för projektet. Vi uppfyller samtliga dessa punkter och kan styrka dessa personers kompetens med meriter, arbetslivserfarenhet och utbildningar.

Byggnation i tätort är en del som har varit omskriven en hel del i media, varför detta togs upp som en punkt på mötet. Initialt var tätort inte bidragsberättigat. Under en period var tätorter med invånarantal upp till 3000 personer bidragsberättigade, för att i maj förra året återgå till att inte vara bidragsberättigade. Det har gjort att många fiberföreningar ser svårigheter med att genomföra sina fibernätsbyggnationer, då ett stort underlag försvann i och med att man inte längre skulle få bidrag för tätortsbyggnationen. För Torestorps Fiber har det aldrig varit aktuellt att exkludera tätorten i fibernätsbyggnationen. För vår del bli byggnationen i tätorten i själva verket billigare, utslaget per fastighet, än i glesbygden (efter erhållna bidrag). Alla kommer att betala samma insats, oavsett om man bor i tätorten eller i glesbygden.

På gång

Gunilla fortsatte med att redogöra för vad som närmast är på gång:

Samkanalisation med Vattenfall. Styrelsen har haft dialog med Vattenfall under en lång tid med anledning av Vattenfalls kommande grävning i området. Torestorps Fiber kommer att samkanalisera med Vattenfall på alla relevanta sträckor. Vecka 16 påbörjar Vattenfall den första etappen, från Brokvarn i Öxabäck till Strömmen i Torestorp.

Markavtal. De kommer att skickas ut till berörda markägare inom den närmsta tiden. Först ut blir markägare som berörs av byggnationen i tätorten. Vi hoppas på en snabb och smidig hantering av detta och att markägarna är snabba med att skicka tillbaka avtalen så att det inte uppstår någon onödig fördröjning av grävstart på grund av detta.

Upphandling av Kommunikationsoperatör. Kommunikationsoperatör är den aktör som belyser nätet och alltså möjliggör att tjänster kan skickas i nätet (telefoni, tv, internetuppkoppling). Kommunikationsoperatören har en mängd tjänsteleverantörer kopplade till sig som tillhandahåller tjänsterna. Upphandling av kommunikationsoperatör kommer att ske under våren- sommaren.

Anslutningar och insatser

Några siffror:

334 medlemmar har tecknat anslutningsavtal för 350 fastigheter. I hela området finns ca 600 fastigheter, varav ca 400 är åretruntboende. Utslaget på totala antalet fastigheter har vi i dagsläget en anslutningsgrad på 58%. Baserat på åretruntboende på glesbygden (vilket är det som är avgörande i poängsättningen i bidragsansökan) uppnår vi idag en anslutningsgrad på 76%.

Estimerad kostnad per ansluten fastighet. Det går inte att säga med säkerhet vad den slutliga insatsen kommer att landa på, eftersom det bl a beror på hur många fler anslutningar som tillkommer och hur väl prognosen för plöjning respektive grävning kommer att överensstämma med verkligheten. Men en realistiskt uppskattning är att insatsen kommer att ligga på ca 18 000 kr per ansluten fastighet.

Inbetalning av nästa insats, 6000 kr, ska ske senast den 31 maj. Även medlemsavgiften, 100 kr, betalas in. Betalningsinformation framgick av kallelsen till mötet samt finns i menyn under rubriken ”Teckna medlemskap och anslut din fastighet”.

Styrelsen kommer när tidsplanen är spikad, att informera om deadline för anslutning till nätet. Efter detta datum kommer det att bli dyrare att ansluta sig.

Utbud av tjänster

Mattias Andersson fortsatte kvällen med att informera om hur tjänsteutbudet i fibernätet kan komma att se ut. Eftersom upphandlingen av kommunikationsoperatör inte är genomförd, är detta exempel på vad som finns på marknaden just nu. Dessutom förändras marknaden ständigt i takt med den snabbt växande fibernätsutbyggnaden. Här kan du se presentationen av tjänsteutbud.

KEWAB och Bravida och projekteringen

Gunne Isacsson och Christian Russberg från KEWAB samt Per Andersson från Bravida presenterade sig och företagen de representerar.

Projekteringskartan förevisades och man redogjorde för hur projekteringsarbetet har genomförts. Kartan finns nu här på hemsidan, den kan laddas ner här, finns även under rubriken ”Karta över anslutna fastigheter”. OBS Du behöver ha Google Earth installerad på din dator för att kunna se kartan.

Chirstian Russberg och Gunne Isacsson, Kewab samt Per Andersson, Bravida.

Chirstian Russberg och Gunne Isacsson, Kewab samt Per Andersson, Bravida.

Per informerade vidare om vad man bör tänka på vid anslutning av fibernätet till den egna fastigheten. Grävning på egen tomt ombesörjer fastighetsägaren själv. Eventuellt kan KEWAB komma att tillhandahålla grävtjänst för de som önskar köpa till denna tjänst, detta är dock i dagsläget ej klargjort. Hur djupt man bör gräva är upp till fastighetsägaren, men 30 cm är rekommenderat djup. Tänk även på var det kan finnas befintliga ledningar på tomten. Man ska undvika tvära böjningar av kanalisationen, eftersträva att gräv så rakt som möjligt. Vid anslutning i huset ska man välja ett passande läge. Gå inte in med anslutningen i garage, badrum, bastu eller andra våtutrymmen. Per förevisade dosan som monteras på huset och även hur utrustningen kan komma att se ut på insidan. Innan fibern ska blåsas, måste alla ha slutfört grävning på den egna tomten. Styrelsen kommer att återkomma mer med detaljer kring när arbetet ska vara utfört, var och när man hämtar upp slang för förläggning på egen tomt och när respektive delområde kommer att grävas.

Årsmöte

Efter informationsmötet och frågestund, genomfördes årsmötet. Årsmötesprotokoll publiceras så snart det är justerat och undertecknat.

Den sista punkten på årsmötet gällde projektets fortsättning. Enligt kallelsen skulle närvarande medlemmar rösta om projektets fortsättning om vi vid datum för årsmötet inte har erhållit bidragsbeslut. Eftersom vi inte hade erhållit beslut om bidrag, genomfördes således denna punkt. Gunilla hade tidigare under kvällen redogjort för alternativen och konsekvenser för respektive alternativ.

Alternativen för projektets fortsättning löd:

1) Grävning påbörjas enligt tidsplan även om beslut om bidrag dröjer.

2) Vänta med grävstart tills vi har erhållit beslut om bidrag.

Resultatet av röstningen blev ett enhälligt beslut för alternativ 1.

 

Årsmötesordförande Göran Weiler och Torestorps Fibers styrelseordförande Gunilla Esbjörnsson

Årsmötesordförande Göran Weiler och Torestorps Fibers styrelseordförande Gunilla Esbjörnsson

Tack för det stora intresset som visades på mötet! Styrelsen återkommer löpande med mer information främst här på hemsidan, men även genom medlemsutskick via mail samt i våra sociala kanaler. Tänk på att uppge aktuell e-post adress till oss så att ni inte går miste om viktig information. Om ni inte har erhållit någon e-post från styrelsen@torestorpsfiber.se, saknar vi er e-post adress. Meddela i så fall er e-post adress till jan-ola@torestorpsfiber.se. Följ även vårt arbete via Facebookgruppen Torestorps Fiber eller Twitter @TorestorpsFiber.

Styrelsen Torestorps Fiber
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *