Uppföljning av det ekonomiska läget

På informationsmötet den 19 april redogjorde styrelsen för det ekonomiska läget och stämman beslutade om höjning av maxtak för insats till 26 000 kr. Styrelsen informerade om att vi ansöker om kommunal borgen för att möjliggöra banklån, tills dess att bidragen betalas ut. Här redogör vi för vad som har hänt sedan dess. Rapporten från informationsmötet hittar du här.

Styrelsen ansökte i april om kommunal borgen motsvarande bidragsbeloppet, vilket beviljades på kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-26 och vann laga kraft 2017-05-22. Styrelsen lämnade samtidigt in låneansökan till Mjöbäcks Sparbank på detta belopp och ett vi erhöll byggkreditiv när kommunal borgen var klar.

Som en ytterligare försiktighetsåtgärd, om vi skulle komma kritiskt nära taket på tidigare beviljad budget, har styrelsen lämnat in en ansökan om justerad budget till länsstyrelsen för att möjliggöra en höjning av bidragsbeloppet. Vår nya budget beviljades av länsstyrelsen 2017-06-14. Vi har även lämnat in ansökan om utökad kommunal borgen enligt det nya bidragsbeloppet. Ärendet tas upp i kommunstyrelsens första sammanträde efter semestern, 2017-09-06. Detta ger oss ytterligare lånemöjligheter om det skulle bli aktuellt.

Utbetalning av bidrag från landsbygdsprogrammet via länsstyrelsen, görs efter det att vi har lämnat in komplett redovisning, vilket är ett omfattande arbete och kommer att göras i flera omgångar. Handläggningstiden för utbetalning av bidrag är minst sex månader, därför blir det för alla fiberföreningar ett glapp mellan betalning av genomfört arbete och erhållet bidrag. Därmed behövs lån för att trygga likviditeten.

Den nya insatsnivån tillsammans med beviljat lån, gör att föreningens ekonomi nu är stabil. Varje månad gör vi ekonomiska uppföljningar och den prognos vi presenterade på aprilmötet ser i dagsläget ut att stämma väl överens med verkligt utfall, förutsatt att inget oväntat tillstöter. Den senaste insatsinbetalningen om 5000 kr ska vara inbetald senast 2017-07-31.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *