Schaktarbete juni, v 23- 26

I juni pågår schaktning  i områdena landsbygd norr och söder. 

Landsbygd Öster: Schaktning klart. Blåsning av fiber pågår.

Landsbygd Norr: Schaktning pågår i Strömmen och Hyltenäs och beräknas bli klart under juni. Blåsning av fiber pågår.

Landsbygd Söder: Byggstart v 23. Schaktning kommer att pågå längs Kungsätersvägen. Viktigt att alla i södra området nu har hämtat ut slang och placerat vid tomtgräns för att slangen ska kunna skarvas när arbetslaget kommer.

Inför blåsning av fiber

Tänk på att det är viktigt att allt arbete på er egna tomt är klar när fibern ska blåsas. Om nedgrävning av slang på egen tomt inte har utförts vid den tid som vi har gått ut med och entreprenörerna därmed inte kan genomföra arbetet som planerat, kommer aktuell medlem att debiteras för den merkostnad som det extra arbetet medför.

Rutiner inför grävning

När det finns behov, stakas sträckan innan schaktning. Entreprenörerna markerar då kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas .

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer. När stakkäpparna har satts ut är det dags att flytta djur och öppna upp stängsel.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Nytt avtal mellan Telia och Discovery Networks klart

Den 9 juni enades Telia och Discovery Networks i nytt avtal, vilket innebär att de berörda TV- kanalerna kommer att fortsätta att finnas i Telias TV paket Lagom. 

Kanalerna det handlade om, som ingår i TV paket lagom i vårt gruppavtal och riskerade att försvinna ur paketet, var Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport 1, Discovery Channel, TLC. Dessa kanaler kommer alltså nu att fortsätta finnas med i TV paketet.

Mer information finns på Telias hemsida.

Installation av mediaomvandlare (cpe) i tätorten

Nu är vi riktigt nära driftsättning och det sista som nu ska göras är installation av mediaomvandlare (cpe) i fastigheterna. Enligt informationen som vi har gått ut med tidigare, kommer den att genomföras 7-16 juni.

Företaget som kommer att utföra installationerna är Elteknik AB. De håller just nu på att maila alla och boka tid för installation hos medlemmarna i tätorten. Det kommer att bli med ganska så kort varsel, så vår förhoppning är att så många som möjligt kan lösa detta så att teknikerna får åtkomst till fastigheten vid den tid de efterfrågar. Det är viktigt att alla svarar så snart som möjligt på mailet från Elteknik, så håll utkik i er mailkorg efter ett mail från Emmie Särenborg på Elteknik AB och bekräfta om tiden funkar eller om det absolut inte är möjligt den angivna tiden.

Installationerna kommer att påbörjas onsdag den 7:e juni och målsättningen är att de ska hinna slutföra alla installationer till den 16 juni. Det kan vara lite svårt, särskilt i början, att avgöra hur lång tid som behöver avsättas för varje installation, därför kommer tiderna som bokas att vara ungefärliga. Räkna med att reservera för- respektive eftermiddag för installationen.

Vi är medvetna om att inte alla har möjlighet att vara tillgänglig hemma med kort varsel, men vi hoppas att ni i mesta möjliga mån kan lösa det, kanske eventuellt med hjälp av grannar eller goda vänner, så att vi kan få en smidig avslutning på driftsättningsfasen.

Förändringar i Telias kanalutbud

På grund av att Telia och Discovery Networks, leverantören för Discoverykanalerna, kanal 5 mfl, ej har lyckats enas i ett nytt avtal, har Telia aviserat om förändringar i kanalutbudet från och med den 8:e juni.

Kanaler som utgår i kanalpaket Lagom är Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport 1, Discovery Channel, TLC. Dessa kanaler ersätts med HBO Nordic , Comedy Central, National Geographic, TV3 Sport.

Anledningen till att man inte lyckats enas i nytt avtal är enligt Telia orimligt höjda priser från leverantören i kombination med begränsningar i möjligheter att kunna se på TV på andra skärmar och vid egna valda tider. Det handlar om funktioner som time shift och on-demand, samt att kunna se tv på mobilen och surfplattan.

Läs mer på Telias hemsida

Avtalsförhandlingar pågår fortfarande, alltså finns det en möjlighet att parterna når en lösning.

 

Utträde ur föreningen, vad gäller?

På informationsmötet i april uppkom frågan om vad som gäller vid utträde ur föreningen. För att allt ska hanteras korrekt har vi låtit Coompanion och deras jurister granska våra avtal, stadgar samt klargöra vad som gäller enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Om en medlem vill gå ur föreningen ska en skriftlig uppsägning av medlemskapet ha inkommit till styrelsen senast 3 månader före räkenskapsårets slut. Utträde ur förening sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §9)

Beträffande återbetalning av insats, sker återbetalning 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §6)

Ur Lagen om ekonomiska föreningar, 4 kap 1§:
”En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens eget kapital ska det bortses från uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna.”

Enligt våra anslutningsavtal har medlem inte rätt till återbetalning av insats (Se Avtal för fastighetsanslutning för medlemmar i Torestorps Fiber ekonomisk förening, punkt 9). Enligt Coompanion och tillfrågade jurister äger stadgar och lag företräde framför avtal, därmed är det alltså stadgarna och lagen som gäller. Nivån på belopp som återbetalas beräknas således utifrån föreningens kapital enligt balansräkning vid tid för avgången och är inte likställt med nivån på inbetald insats.

Torestorps Fibers stadgar hittar du här, samt i menyn under Styrelsen- Stadgar.

Lagen om ekonomiska föreningar hittar du här.

Driftsättning tätort 16 juni

Driftsättning av tätorten som var planerad till den 31 maj, har flyttats fram till den 16 juni. 

Har du beställt Telias gruppavtal har du idag fått mail från Telia med information inför driftsättning och aktivering av tjänster. Vill du göra tilläggsbeställningar, t ex uppgradera bredband till högre hastighet, beställa större TV paket, trådlös TV box eller inspelningsbar TV box, gör du det när du aktiverar tjänsterna.

zmarketMedlemmarnas adresser i tätorten är nu inlagda i Zmarket. Du kan ange din adress i Zmarket för att se vilket utbud som finns tillgängligt samt göra beställning av önskade tjänster om du inte har valt Telias gruppavtal. Tjänsterna kan dock ej aktiveras förrän tidigast 16 juni.

Schaktarbete maj, v 18- 22

Schaktning  i maj pågår i områdena landsbygd norr och öster. Beräknad byggstart i område söder månadsskiftet maj/juni.

Landsbygd Öster: Schaktning pågår i kvarvarande delar, från omkring Backabo till Hultaberg.

Landsbygd Norr: Schaktning pågår i Strömmen, Torestorp- Sund, Hyltenäs.

Rutiner inför grävning

När det finns behov, stakas sträckan innan schaktning. Entreprenörerna markerar då kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas . Kvarvarande sträckor i norr stakas ej.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer. När stakkäpparna har satts ut är det dags att flytta djur och öppna upp stängsel.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Rapport från informationsmötet 19 april 2017

En stor del av informationen på mötet handlade om den ekonomiska situationen, så om du inte närvarade vid mötet, bör du ta del av denna rapport. En viktig punkt på informationsmötet och årsmötet var höjning av maxtaket på insats, vilket stämman beslutade på årsmötet att höja till 26 000 kr.

Torestorps Fibers ordförande Gunilla Esbjörnsson hälsade alla välkomna redogjorde därefter för projektets nuläge enligt nedan.

Status på byggnationen

Tätort

Schaktning är nu slutförd i tätorten. Blåsning, svetsning och installation av anslutningsboxar är i princip slutfört. Installation av mediaomvandlare kommer att ske i senare delen av maj. Teknikerna kommer att boka tid för installation hos medlemmarna. Driftsättning av tätorten är planerad till den 31 maj.

Landsbygd öster och norr

Schaktningen beräknas bli klar i april eller början av maj i båda dessa områden. Blåsning, svetsning och installation av anslutningsboxar pågår. Installation av mediaomvandlare kommer att ske under sommaren. Mer info följer löpande.

Landsbygd söder

Byggstart är planerad till i slutet av april, när områdena öster och norr är färdigschaktade. Blåsning, svetsning och installation av anslutningsboxar kommer att påbörjas i mitten av sommaren. Installation av mediaomvandlare kommer att ske under slutet av sommaren. Mer info följer löpande.

Information om tidsplan områdesvis hittar du här, uppdateras löpande.

Håll datumen för grävning på egen tomt

Det är viktigt att alla håller de datum som styrelsen går ut med beträffande när arbetet på egna tomten ska vara slutfört. Om inte slang är nedgrävd på den egna tomten när fibern ska blåsas, kommer merkostnaden att debiteras på aktuell medlem. Har du beställt grävning av Jordells på den egna tomten, ansvarar de för att grävning görs i tid enligt deras arbetsplan.

Aktuell kostnadsberäkning

Ny kostnadsprognos för tätort och landsbygd har tagits fram efter den ekonomiska uppföljningen i februari. Totalkostnaden för tätorten kan nu ganska säkert fastställas, då tätorten i det närmsta är färdigbyggd. På landsbygden var i början av mars en tredjedel av området schaktat. Detta gör att vi nu med en större säkerhet kan beräkna totalkostnaden för hela projektet. Dessa beräkningar visar på en högre totalkostnad än vid redovisningen på informationsmötet i januari.

kostnadskalkyl_mars_2017

I tätorten fanns inte asfaltering upptaget i januarirapporten, vilket gör kalkylen något högre.
För delprojekt landsbygden har alla kostnader kopplade till genomförd schaktning sammanställts, vilket alltså motsvarar en tredjedel av den totala schaktsträckan på landsbygden. Under förutsättning att de resterande två tredjedelarna motsvarar den första tredjedelen arbets- och kostnadsmässigt, kan vi med större säkerhet beräkna totalkostnaden. Totalbeloppet i ovanstående kalkyl omfattar samtliga kostnader efter bidrag, inklusive samkanalisationen med Vattenfall.

Varje månad gör styrelsen ekonomisk uppföljning och alla kostnader gås igenom för att säkerställa att inga oskäliga kostnader uppstår.

Att prognosen skiljer sig så pass mycket från prognosen som vi presenterade i januari, beror på att schaktning då endast hade pågått 1 ½ månad på landsbygden, vilket innebar att underlaget för att göra en rättvisande beräkning då var lite för knapphändigt. Vi hade då tagit höjd för oförutsedda kostnader, men dessa har senare visat sig bli mer omfattande än våra dåvarande beräkningar.

Orsaker till ökade kostnader

stenEn stor bidragande orsak till de ökade kostnaderna kan härledas till extremt riklig förekomst av sten och berg. Att markerna i och omkring Torestorp har rikligt med sten, kom förvisso inte som en överraskning, dock var omfattningen än större än väntat.

Att förutse hur omfattande merkostnaderna skulle bli på grund av detta har varit svårt, men efter några månaders schaktning kan vi nu se de kostnadsmässiga konsekvenserna.

Ekonomiska konsekvenser pga stora förekomster av sten och berg:

 • Ökade materialkostnader för skyddsslang, vilket är en nödvändighet för att hålla hög kvalitet på nätet.
 • Dyrare förläggning av kanalisation i skyddslang än direkt i schakt.
 • Kostnader för bortforsling av storsten
 • Kostnader för återfyllnadsmassor

Det finns fler orsaker till de ökade kostnaderna, bland annat konsekvenser på grund av den utdragna bidragsprocessen, något ökad fibermängd mm, men dessa kostnader är inte lika påtagliga som ovan nämnda.

Ekonomiska konsekvenser pga utdragen bidragsprocess:

 • Ökade priser på fiber från tid för upphandling till genomförandet av byggnationen.

Entreprenören får enligt vårt kontrakt inte höja priserna som angetts i anbud. Entreprenören kan dock, för att hålla sig inom anbudspriset och undvika att själv hamna i en negativ ekonomisk sits, övergå till att leverera annan fiber som håller ställda krav men en något lägre kvalitet. Styrelsen beslutade vid aviserad prishöjning att fortsätta bygga med fibern av den högre kvalitén och acceptera en kostnadshöjning för att trygga att fibernätet ska hålla hög kvalitet och hålla i många år. Merparten av återstående fibermängd köptes in i februari för att undvika ytterligare aviserade prishöjningar.

Genomförd dämpningsmätning (kontroll för att mäta effektförlust, t ex vid skarvning) i tätorten visar mycket bra värden, vilket talar för att valet av den aktuella fibern var rätt.

Åtgärder för att reglera utgifter och intäkter

För att hålla nere kostnaderna, beslutade styrelsen på byggmöte i mars att pausa bortforsling av storsten för att kunna utnyttja medlemmarnas insatser på bästa sätt. Endast sten som innebär en oacceptabel oangelägenhet för markägare kommer att forslas bort. Alternativa lösningar för bortforsling av storsten kommer att undersökas, alternativt återupptar entreprenören bortforslingen när föreningens ekonomi har stabiliserats.

Utöver detta finns det enligt styrelsens bedömning inga kostnader som kan minskas utan att det påverkar nätets kvalitet. Styrelses eniga uppfattning är att inte tumma på kvaliteten, då nätet ska hålla i många år och det är viktigt att det ska fungera så problemfritt som möjligt.
För att täcka eftersläpningen av utbetalt bidrag (bidrag utbetalas 4-6 månader efter bidragsredovisning) har styrelsen beslutat att ta banklån motsvarande bidragsdelen, vilket är ett allmänt förfarande bland fiberföreningar. För att möjliggöra lån har föreningen ansökt om kommunal borgen, vilken hanteras i kommunstyrelsen den 26 april. (Notering efter mötet: föreningens ansökan om kommunal borgen beviljades den 26 april.) Möjlighet till lån utöver bidragsdelen kommer att undersökas om behov finns att hålla nere insatsnivån.

För att kunna finansiera projektet i sin helhet, föreslår styrelsen en höjning av maxtaket på insatsen. Nuvarande maxtak sattes i april 2014 och baserades på erfarenheter från förra programperioden, då helt andra bidragsregler gällde. Då fanns t ex inga krav på överkapacitet i nätet, nu ska nätet byggas med kapacitet för 100% av åretruntboende plus 10% ytterligare överkapacitet, fram till sista kopplingsskåp. Överlag är allt betydligt mer reglerat i nuvarande bidragsföreskrifter, vilket fördyrar byggnationen. Vidare baserades kostnadsberäkningarna 2014 på då rådande marknadspriser. Redan vi upphandling 2015 hade marknadspriserna på såväl material som schaktning gått upp. Därför anser styrelsen att maxtaket på 20 000 kr är daterat och inte förenligt med nuvarande förutsättningar. Med en höjning av maxtaket till 25 000 kr skulle det ligga i paritet med andra fiberföreningars maxtak och merparten av föreningens kostnader skulle täckas. Eventuella överskjutande kostnader skulle kunna täckas via banklån.

Efter denna redovisning av det ekonomiska läget genomfördes en öppen diskussion där medlemmarna fritt fick framföra sina synpunkter och förslag beträffande en eventuell höjning av maxtak. Resultatet av diskussionerna blev att närvarande medlemmar föreslog en höjning av maxtaket till 26 000 kr.

Stämmans beslut om höjning av maxtak togs enligt fastställd dagordning för årsmötet, punkt 15.

Byanätsavgift

Byanätsavgiften är en månatlig avgift som ska täcka drift, underhåll och avskrivning av nätet. Bland de löpande driftskostnaderna finns t ex elkostnad för nod, försäkring, övervakning och felsökning av nätet mm. När reparation krävs, ska det finnas budget och kapital för detta. Likaså ska det finnas kapital för att kunna förnya de olika delarna av det passiva nätet när så krävs. Normal avskrivningsperiod på passivt nät är 20-30 år.

Byanätsavgiften gäller alla anslutningar, oavsett om tjänster i nätet nyttjas eller ej. Alla anslutna fastigheter kan när som helst välja att koppla på tjänster i nätet och det finns således ingen uppstartsavgift. Byanätsavgiften kan likställas med de fasta avgifter man har för el- och telenät.

Telia gruppavtal

Att tänka på beträffande Telia gruppavtal:

 • Medlemmar som har Telia idag, ska inte säga upp avtalet oavsett det gäller telefoni, bredband eller TV. Överflyttning till fiber ombesörjer Telia.
 • Beträffande nuvarande tjänster som inte är Telias, sägs dessa upp, dock ska ej teleabonnemang sägas upp, Telia ombesörjer flytt från annan teleoperatör till Telia. Medlem lämnar muntlig fullmakt via tel 90200, så löser Telia detta.
 • Efter det att Telia har kopplat på tjänsterna i nätet, ska medlem själv aktivera dem, därefter tar det 1-5 dagar tills tjänsterna är igång (det kan ta några dagar för portering från annan leverantör).
 • Utlämning av router och TV box till medlemmar i tätorten kommer att ske tisdagen den 16 maj kl 19.00 i Torestorps bygdegård. (Datum fastställd efter mötet). Då finns även tillfälle att ställa frågor.
 • Efteranslutning till gruppavtalet: Om medlem önskar ansluta sig till gruppavtalet vid ett senare tillfälle, kommer det att vara möjligt en gång per år. Samma erbjudande gäller då som initialt, dock ingår inte tv-box och router vid senare anslutning. Brytpunkt för bindningstid blir samma för samtliga medlemmar.

Informationsmötet avslutades med en frågestund, därefter följde årsmötet.

Protokoll från årsmötet hittar du här.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Schaktarbete april, v 14- 17

Schaktning fortsätter även i april i områdena landsbygd norr och öster. Som tidigare är tre arbetslag igång i dessa områden.

Landsbygd Öster: Schaktning pågår i kvarvarande delar, från omkring Backabo till Hultaberg.

Landsbygd Norr: Schaktning pågår i kvarvarande delar: Varevik, Magerhult, Hägghult, Getabo, Strömmen, Kammarholmen, Vrå, Torestorp- Sund, Hyltenäs.

Rutiner inför grävning

Innan schaktning påbörjas markerar våra entreprenörer kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas . Om ni märker att stakkäpparna har placerats på annat sätt än vad som överenskommits enligt markupplåtelseavtalen eller om ni har andra synpunkter beträffande den föreslagna sträckningen, kontakta styrelsen, se kontaktuppgifter nedan.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer. När stakkäpparna har satts ut är det dags att flytta djur och öppna upp stängsel.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.