Inbjudan till medlemsmöte

Grattis
Torestorp, Ramsholmen och Hyltenäs,
vi har ett färdigt fibernät!

Medlemsmöte
Torsdag 8 februari kl 19.00
i Torestorps bygdegård, Öxabäcksvägen 25

Till slut har vi nått den efterlängtade tidpunkten då vårt fibernät är färdigbyggt och driftsatt! För att knyta ihop hela projektet, bjuder styrelsen in till ett avslutande medlemsmöte i Torestorps bygdegård. Vi redogör för projektet och lyfter upp frågor som har aktualiserats under projekttiden.  Även våra entreprenörer Kewab, Bravida och Jordells, medverkar och berättar om projektet utifrån sitt perspektiv och svarar på frågor.

Ur kvällens innehåll:

 • Vad har vigjort? Redogörelse för projektet och byggnationen
 • Kostnadsredovisning och finansiering
 • Att vara medlem i en ekonomisk förening, vad innebär det
 • Byanätsavgift, vad, varför och för vem
 • Till vem vänder man sig med frågor eller problem
 • Fortsättningen
 • Frågestund – passa på att ställa era frågor nu!

Varmt välkomna hälsar Torestorps Fibers styrelse!

 

Fortsatt installation av mediaomvandlare

Sedan en dryg vecka tillbaka har installationen av mediaomvandlare återupptagits, nu i Bravidas regi. Anledningen till att installationerna inte kunde återupptas vi den tid som tidigare kommunicerats, är att vi leveransen av material inte anlände till installatören på utsatt tid.

När installatören har bekräftat att anslutningen är aktiverad, vilket vanligtvis sker på plats vid installation, kan tjänsterna i nätet beställas och aktiveras. Beroende på vald tjänsteleverantör kan tjänsterna vara igång tämligen omgående eller inom några dagar. Alla medlemmar som har beställt Telias gruppavtal kan få tjänsterna aktiverade inom de närmsta dagarna efter slutförd installation.

Tidsplanen för arbetet ser ut enligt följande:

 • Område öster och väster: tidsbokning och installation pågår. Installationsarbetet beräknas vara klart 1 december.
 • Område norr: tidsbokning och installation är till viss del påbörjat. Merparten av installationerna görs när område öster och väster är klart. Installationsarbetet beräknas vara klara före jul.
 • Område söder: Tidsbokning och installation i januari.

Vilket område din fastighet tillhör, ser du på översiktskartan här.

Status på alla fastigheters installationer utförda av tidigare leverantör har dokumenterats i listor. Vi vet alltså vilka anslutningar som är klara, påbörjade men ej klara samt ej påbörjade.

Kontaktuppgifter och ytterligare info beträffande tjänster i nätet

Kontakt vid eventuella frågor angående installationsarbetet: Enar Larsson, e-post: enar@torestorpsfiber.se, tel: 070 540 89 86.

För frågor avseende tjänster i nätet samt felsökning, kontaktar du din tjänsteleverantör.

Vanligt förekommande frågor och svar hittar du här.

Meddela styrelsen om kabelskydd på vägg saknas

På fasaden ska inkommande kabel täckas med ett kabelskydd i form av en plåtränna. Vi har i några fall fått information från medlemmar om att kabelskydd saknas. Om kabeln på din fastighet saknar kabelskydd, meddela styrelsen, så kommer detta att åtgärdas. Maila information och fastighetsbeteckning till styrelsen@torestorpsfiber.se

Arbetet med installation av mediaomvandlare fortsätter

Bravida har nu fått uppdraget av Zitius att utföra kvarvarande installationer av mediaomvandlare tillsammans med en underentreprenör. Vi ser det som en stor fördel att Bravida som har utfört allt fiberarbete fram till utsida hus, även ansvarar för att slutföra arbetet in i huset.

Status på alla fastigheters installationer har dokumenterats. Vi vet alltså vilka anslutningar som är klara, påbörjade men ej klara samt ej påbörjade. Tidsbokning kommer att göras genom telefonkontakt och påbörjas omgående.

Installation i område öster och väster påbörjas omgående och beräknas vara klart omkring den 20 november om allt flyter på som förväntat. Parallellt bokas tider för fastigheter i norr och installationerna här påbörjas när öster och väster är klart, dvs omkring 20 november. Fastigheterna i norr beräknas bli klara omkring den 15 december. Efter jul sker installationerna i söder.

Kontakt vid eventuella frågor angående installationsarbetet: Enar Larsson, e-post: enar@torestorpsfiber.se, tel: 070 540 89 86.

Installation av mediaomvandlare

Enligt vår tidigare information, planerades installation av mediaomvandlare att genomföras i område öster och väster under oktober och i område norr under november. Arbetet har påbörjats i område öster och väster men har ännu ej slutförts.

Det är kommunikationsoperatören Zitius som beslutar vilket företag som ska anlitas för installationsarbetet. Arbetet ska genomföras enligt vad som överenskommits mellan Torestorps Fiber och Zitius. Zitius avtalar med anlitat företag vad som gäller.

Efter att installationsarbetet pågått en knapp vecka stod det klart att det anlitade företaget inte hade genomfört arbetet så som avtalats, vilket Torestorps Fibers styrelse påpekat för Zitius. Detta, tillsammans med andra brister i utförandet, har resulterat i att arbetet har avbrutits och företaget har kopplats från vårt projekt.

Zitius håller nu på att leta efter ny entreprenör som kan fortsätta arbetet där det har pausats. Medlemmar som har påbörjade arbeten och har fått besked om att det ska fortsätta vid ett senare tillfälle, kommer att få det slutfört av ny installatör. Vi återkommer med information om vem det blir och när, så fort vi har fått besked från Zitius. I vilken omfattning det här kommer att påverka tidsplanen kan vi inte lämna besked om i nuläget, vi återkommer när vi har mer information.

Driftsättning av landsbygden och installation av mediaomvandlare

Tidsplanen för installation av mediaomvandlare och driftsättning av kvarvarande områden är nu klar. Det har varit en del planering, uppföljning och ställningstaganden beträffande om vi ska dela upp driftsättningsområdena ytterligare. Vi har nu tillsammans med våra entreprenörer och Zitius kommit fram till följande lösning.

Driftsättning av landsbygden

Område Öster och Väster (område väster omfattar fastigheter längs vägen mot Öxnevalla inklusive Sund och Hyltenäs)

 • Bokning av tider för installation av mediaomvandlare: påbörjas v 40
 • Installation av mediaomvandlare: oktober med start v 41
 • Driftsättning: slutet av oktober

Område norr (fastigheter längs vägen mot Örby inklusive Varevik, Magerhult, Getabo, Strömmen)

 • Bokning av tider för installation av mediaomvandlare: slutet av oktober
 • Installation av mediaomvandlare: november
 • Driftsättning: november

Område söder

Tidsplanen för söder är inte lika detaljerad eftersom mer arbete kvarstår. Schaktning pågår och beräknas vara klart i oktober. Fiberblåsning, svetsning och montering av anslutningsboxar beräknas vara klart i december. I och med att julen kommer emellan, blir installation av mediaomvandlare och driftsättning sannolikt i januari.

Karta över de nya uppdelningarna av driftsättningsområden hittar du här

Installation av mediaomvandlare

Företaget som Zitius anlitar för installation av mediaomvandlare i fastigheterna är Blacklink Networks. De kommer att ringa varje medlem för att boka tid för installation av mediaomvandlare.

För er med Telias gruppanslutning

Ni som inte kunde komma till Teliamötet för att hämta ut hårdvara, kontakta Enar Larsson tel: 070 540 89 86, e-post: enar@torestorpsfiber.se för överenskommelse om när och var hårdvaran kan hämtas ut.

Ett par veckor före driftsättning får ni mail från Telia med instruktioner om hur ni går tillväga för att aktivera era tjänster. Observera att det är den person som står på ert befintliga Telia telefonabonnemang som ska aktivera tjänsterna, oavsett vem som står på beställning av gruppavtal gentemot föreningen.

Presentationen från mötet i bygdegården med bland annat information om tilläggsprodukter och tjänster finns nu på hemsidan under ”Tjänsteutbud”

Att tänka på inför och vid driftsättning

Tänk på att routern som ni erhåller från er tjänsteleverantör, bör placeras centralt i huset och så fritt som möjligt för att ge bästa möjliga täckning i hela huset.

Ni som inte har valt Telias gruppavtal, kan beställa tjänster från valfri tjänsteleverantör på Zitius tjänsteportal när ert område har driftsatts. Ni har åtkomst till tjänsteportalen via fibernätet efter driftsättning. Det är viktigt att ni inte beställer några tjänster förrän respektive område är driftsatt enligt ovanstående tider, då aktiveringen av varje anslutning först måste dubbelkontrolleras så att allt är helt rätt.

Information om tjänster i nätet och annan användbar information hittar du på under ”Tjänsteutbud”.

Schaktarbete september – oktober

Vi går nu in i sluttampen med schaktningen. De tre arbetslagen är jobbar på i det södra området. 

Landsbygd söder: Schaktning pågår i Slåbo, Sjöryd, Vallsås samt sträckor längs Kungsätersvägen.

Landsbygd öster: Schaktning i Backa Nedre, Öxabäck (nytillkomna medlemmar).

Blåsning av fiber pågår löpande i takt med att sträckor blir klara. Observera att alla nu ska ha  grävt ner slang på tomt. Om blåsning ej kan genomföras p.g.a. att medlem ej har grävt ner slang i tid för skarvning och blåsning, kommer medlem att debiteras de merkostnader som uppstår.

Rutiner inför grävning

När det finns behov, stakas sträckan innan schaktning. Entreprenörerna markerar då kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • kan du ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Utlämning av Telias hårdvara

Torsdagen den 14 september, med start kl 19.00, ska alla medlemmar på landsbygden som har beställt Telias gruppavtal hämta ut router och TV-box i Torestorps bygdegård, Öxabäcksvägen 25.

Mathias Larsson på Telia kommer att informera om det som är bra att veta beträffande installation, aktivering av tjänster och om Telias tjänster i stort. Passa på att ställ frågor om det är något du känner dig osäker på.

Landsbygden kommer att driftsättas i två omgångar. Först driftsätts de östra och norra/västra områdena, något senare det södra området. I dagsläget är driftsättningsdatum ej spikat, mer information kommer den 14 september.

Medlemmar i samtliga delområden på landsbygden kallas till mötet. Har man ej möjlighet att närvara, löser vi utlämning på annat sätt. Men vi ber er att i mesta möjliga mån försöka komma till mötet för en smidig hantering av utlämning av hårdvaran.

Lägesrapport augusti

Nu är arbetslagen tillbaka med full styrka efter semestern och arbetet rullar på bra.

Aktuellt läge områdesvis

Östra området: Allt schakt- och fiberarbete är klart. Endast Zitius arbete med patchning i noden och installation av mediaomvandlare i fastigheterna återstår. Preliminär driftsättning månadsskiftet september/oktober.

Norra/västra området: Schaktning klart. Blåsning med två arbetslag pågår nu och ett par veckor framöver. Zitius arbete med patchning i noden och installation av mediaomvandlare i fastigheterna återstår. Preliminär driftsättning månadsskiftet september/oktober.

Södra området: Schaktning med tre arbetslag pågår och i augusti genomförs schaktning i Heden, Vallsås och Skog. Preliminär driftsättning november.

Tätorten: Driftsatt och besiktigad. Återställning på vissa områden kvarstår, kommer att åtgärdas inom kort.

Viktig för medlemmar och markägare att tänka på

Inför schaktning, vilket alltså gäller södra området, är det viktigt att egna vattenledningar och andra egna ledningar märks ut tydligt för att schaktningen ska flyta på smidigt och att vi inte ska få onödiga extrakostnader på grund av ej markerade ledningar, vilket försvårar schaktarbetet. Stängsel ska öppnas upp och boskap flyttas i de fall det förekommer där schaktning ska ske. Fibernätets sträckning hittar du i menyn under ”Karta – nät och fastigheter”.

Information om var schaktning kommer att pågå publiceras månadsvis på hemsidan under rubriken ”Vad är på gång”.

Inför blåsning av fiber måste alla medlemmar ha grävt ner slang på tomt, vilket ska ha skett enligt den tidsplan som har kommunicerats. För område norr/väster ska slang ha grävts ner senast 15 mars, för område söder senast 30 april. Som vi informerat om tidigare kommer eventuella merkostnader som uppstår vid blåsning om slang på egen tomt ej har grävts ner vid utsatt tid, att debiteras aktuell medlem.

Installation av mediaomvandlare genomförs på Zitius uppdrag av Elteknik. De kommer att maila bokningstider när installation kommer att ske och då fastighetsägaren bör vara hemma.

Tidsplan och driftsättning

Enligt tidigare tidsplan beräknades landsbygden kunna driftsättas i september. Det södra området kommer dock inte att vara klart då, därför har styrelsen beslutat att driftsätta område öster och norr/väster först, vilket bör kunna bli i månadsskiftet september/oktober. Södra området preliminär driftsättning i november. Tidsplanen uppdateras löpande om justeringar görs och finns i menyn ”Projekt – tidsplan”.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson, ordf

Schaktarbete augusti, v 31- 35

De tre arbetslagen är nu tillbaka med full styrka efter semestern och jobbar nu vidare med det södra området. Schaktning i den norra delen har slutförts i juli.

Landsbygd söder: Schaktning pågår i augusti vid Heden, Vallsås och Skog.

Landsbygd norr: Blåsning av fiber. OBS viktigt att alla har grävt ner slang på tomt innan blåsning!

Rutiner inför grävning

När det finns behov, stakas sträckan innan schaktning. Entreprenörerna markerar då kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • kan du ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.